Odredbe i uslovi YTMP3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com je internet stranica koju posjeduje MANDARINE INTERNATIONAL S.A., sa sjedištem u Bukureštu, 28-30 Academiei Street, 8. kat, 1. okrug, Bukurešt, Rumunjska, registrovana u Registar trgovine pod brojem J40 / 8533/2016, CUI 36225888 društvo koje posjeduje i administrira YTMP3.com.

 

Stranica YTMP3.com stavlja na raspolaganje svojim korisnicima, besplatno, pretvarač koji nudi mogućnost pretvaranja datoteka sa video formata u MP3 datoteke, u izričitim uslovima koji su navedeni u ovom odjeljku Odredbe i uslovi.

 

S obzirom na činjenicu da korištenje stranice YTMP3.com implicira bezuslovno prihvatanje ovih uslova i bezuslovno poštivanje ovih uslova od strane korisnika, preporučujemo Vam da nađete dovoljno vremena za pažljivo čitanje prikazanih Odredbi i uslova. Takođe Vam preporučujemo da pristupite i, s vremena na vrijeme, ponovo pročitate ažuriranu verziju ovih Odredbi i uslova YTMP3.com.

 

Ovi uslovi se primjenjuju bez obzira na uređaj koji koristite za pristup YTMP3 internet stranici (uključujući desktop, laptop ili mobilni internet preglednik, digitalnu televiziju, mobitel, kompjuter u automobilu, prenosne digitalne uređaje i bilo koji drugi mobilni uređaj ili trenutno priznatu tehnologiju ili koji će se razvijati u budućnosti).

 

YTMP3.com ne zadržava ni jednu od datoteka koja je namijenjena za pretvarač. URL adresa koju učitate će se zadržavati samo za vrijeme potrebno za pretvaranje datoteke ili, kada je potrebno, datoteka će se zadržati za vrijeme potrebno za neke statističke procedure kako bismo optimizirali naše usluge.

 

2. Definicije

 

„„Sadržaj YTMP3.com ”: uključuje, bez ograničavanja na to, bilo koji tekst, grafiku, raspored, logotipe, slike, audio materijal, filmove ili druge pokretne slike, članke koji se za stalno ili privremeno pojavljuju na internet stranici, detalje o proizvodu i/ili softveru, objavljene ili dostupne na bilo koji način za korisnika na internet stranici, kao i proizvode koji se nude putem internet stranice.

 

„"Brendovi, crteži": to su komercijalni brendovi, logotipi i brendovi sa uslugama (bez obzira dali su registrovani ili ne) koji su prikazani na internet stranici./p>

 

„"Autorsko pravo": pravo da autor bude priznat kao jedini autor djela, koji ima moralne i imovinske karakteristike navedene u zakonu br. 8/1996 o pravima autora i povezanim pravima, kao i oni koji su navedeni od strane međunarodnih konvencija koje Rumunija poštuje.

 

„"Pretvarač": softver koji ima mogućnost pretvoriti audio datoteke iz jednog formata u drugi (na primjer, od FLAC na MP3). On često bira parametre kodiranja za svaki format izlazne datoteke kako bi dobio kvalitetan zvuk.

 

3. Opći uslovi korištenja internet stranice

 

YTMP3.com stavlja Vama na raspolaganje i garantuje Vam dozvolu da koristite proizvode/usluge koje nudi internet stranica samo ako strogo poštujete sadašnje uslove. Pristup i korištenje internet stranice YTMP3.com omogućeno je ovim pravilima i uslovljeno time da ih prihvatite i poštujete. Pravila korištenja se odnose na sve osobe koje pristupe ili koriste internet stranicu.

 

Da biste mogli koristiti usluge koje pruža internet stranica, morate imati pravnu sposobnost u skladu sa uslovima stranice YTMP3.com ili imati saglasnost roditelja ili staratelja, kako bi pregledavali ovu internet stranicu i to pod njihovim nadzorom i ovlasti.

 

Pristupom i korištenjem internet stranice YTMP3.com, Vi potpuno i bezuslovno pristajete da, u potpunosti i bez izuzetka, poštujete sva pravila navedena u Odredbama i uslovima YTMP3.com. Ako u cjelosti ili djelomično ne prihvatate Odredbe i uslove YTMP3.com ili ste internet stranici pristupili greškom, bez namjere prihvatanja ovih Odredbi i uslova YTMP3.com ili nemate mogućnost da u potpunosti shvatite ili prihvatite Odredbe i uslove korištenja YTMP3.com, molimo napustite odmah ovu internet stranicu i nemojte koristiti proizvode YTMP3.com.

 

Posjetioci imaju besplatan i neograničen pristup internet stranici i ovlašteni su koristiti internet stranicu i izlaznu datoteku iz pretvaranja, prema odredbama iz Uslova i odredbi stranice YTMP3.com i samo poštujući zakonske povezane dispozicije, Međunarodnu konvenciju, samo za lične i nekomercijalne svrhe, bez kršenja prava i legitimnih interesa trećih osoba.

 

YTMP3.com is „je dat kao takav” samo za ličnu upotrebu i ne može se koristiti, kopirati, distribuirati, prenositi, objavljivati, postavljati, prodavati, licencirati ili eksploatisati na bilo koji drugi način od onoga koji je naveden u ovim uslovima, ili u bilo koje druge svrhe, bez prethodne pisane saglasnosti YTMP3.com. YTMP3.com pretvarač (stranica za webmastere) može biti korišten od strane drugih internet stranica koje žele direktno koristiti ovaj besplatni alat.

Vaš pristup YTMP3.com može se odmah ograničiti ili suspendirati, bez ikakve prethodne objave, i bez da mi budemo na bilo koji način obavezni objasniti odluku, ukoliko bilo koja odredba ovih Odredbi i uslova bude prekršena.

 

Budući da je ova usluga besplatna, vlasnik i administrator YTMP3.com internet stranice mogu odlučiti, bez ikakvih formalnosti ili prethodnog postupka, bez ikakve obavijesti, jednostrano, nemotivirano, bezuslovno i po svojoj volji o suspenziji ili prekidu YTMP3.com usluge. On takođe može jednostrano, bez razloga i u skladu sa svojom vlastitom voljom zabraniti pristup bilo kojem korisniku da koristi stranicu YTMP3.com i/ili pretvarač.

 

Zabranjeno je da treće strane uznemiravaju i eksploatišu internet stranicu, prenose kompjuterske viruse ili druge elemente koji oštećuju ispravno funkcionisanje internet stranice. Pokretanje ili korištenje bilo kojeg kompjuterskog sistema, uključujući, ali bez ograničavanja na, "robote", "pauke" i "čitače van interneta" ili bilo koji sistem koji pristupa internet stranici na način koji može, u određenom vremenskom periodu, prenijeti više poruka sa ponudama nego što to može razumno uraditi ljudsko biće, koristeći konvencionalni internet pretraživač, u istom vremenskom periodu. Sakupljanje informacija ili podataka o ličnoj identifikaciji sa internet stranice YTMP3.com je zabranjeno, korištenje komunikacionih sistema koji se nude na internet stranici (kada je to slučaj) u komercijalne svrhe je takođe zabranjeno.

 

Korištenjem internet stranice Vi se obavezujete da nećete izbjeći, deaktivirati ili na bilo koji način ometati sigurnosne sisteme internet stranice ili sisteme koji sprječavaju ili ograničavaju korištenje ili kopiranje bilo kojeg elementa sadržaja internet stranice ili koji nameću ograničenja u korištenju internet stranice.

 

4. Poštujući zakon, prava trećih strana i intelektualno vlasništvo

 

YTMP3.com stavlja na raspolaganje korisnika pretvarač koji će osoba koristiti na svoju vlastitu odgovornost tako da ni jedna treća strana ne bude oštećena. Pretvarač se smije koristiti samo za pretvaranje datoteka sa video formatom koje sadrže podatke za koje korisnik ima legalno pravo da ih koristi i čije preuzimanje, pretvaranje i upotreba nemaju pravnih ograničenja (npr. preuzimanje ili pretvaranje jednog od vlastitih video zapisa korisnika, preuzimanje ili pretvaranje video datoteke kada je ovo pravo preneseno od strane autora, preuzimanje ili pretvaranje video datoteke u skladu sa izuzecima navedenim u čl. 33 zakona br. 8/1996 kada se radi o autorskim pravima i pridruženim pravima, preuzimanju ili pretvaranju video datoteke u audio u edukativne svrhe, u ograničenjima i poštujući pravne uslove, druge izričite situacije koje su određene zakonom). Datoteke nastale pretvaranjem mogu se koristiti samo za ličnu upotrebu a nikada u komercijalne svrhe, te korisnik nema pravo da javno objavljuje, na bilo koji način i pod bilo kakvim okolnostima, sadržaj nastale mp3 datoteke.

 

YTMP3.com ne dopušta ilegalne aktivnosti putem svoje internet stranice, uključujući aktivnosti koje krše prava na intelektualno vlasništvo. Nemate pravo da, koristeći stranicu YTMP3.com, pretvarate datoteke koje sadrže ilegalne podatke, koje su dobijene kršenjem zakona, koje krše ugovore o povjerljivosti ili autorska prava drugih osoba. Bilo kakvim kršenjem ovih uslova bićete odgovorni samo pred zakonom.

 

Molimo uvjerite se da, kada na bilo koji način uzimate i učitavate datoteke ili materijale na internet stranicu (za korištenje pretvarača ili u bilo koje druge svrhe), ne kršite prava na intelektualno vlasništvo ili druga prava koja pripadaju trećim stranama. Kada su materijali učitani na internet stranicu YTMP3.com (za korištenje pretvarača ili u neke druge svrhe) uzeti sa drugih internet stranica, Vi slušate i prihvatate politiku dotične internet stranice u pogledu vlasništva i korištenja podataka i odgovarajućih materijala. Mi od Vas tražimo da pročitate i poštujete Odredbe i uslove kao i druge dokumente koji određuju uslove korištenja odgovarajućih internet stranica, inače, rizikujete kršenje uslova vlasništva i korištenja odgovarajućih podataka i materijala, te možete biti kažnjeni. Pravni uslovi pod kojima se podaci i sadržaj uzet sa drugih internet stranica može koristiti varira u skladu za važećim zakonima u zemlji korisnika ili u skladu sa zakonima koji su primjenjivi na vlasnika izvorne internet stranice. Obavezni ste informisati se o ovim pravnim zahtjevima i poštovati ih..

 

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve radnje povezane sa podacima preuzetim sa internet stranice treće strane i učitanim na YTMP3.com. Svaki put kada autorska prava učitanog sadržaja kojeg treba pretvoriti pripadaju trećoj osobi, uslovi pod kojima se odgovarajući rad može koristiti i eksploatisati moraju se prethodno dogovoriti sa vlasnikom prava. Korisnik snosi odgovornost za zakonitost korištenja YTMP3.com. YTMP3.com nudi samo tehničku platformu, djelujući isključivo kao pružaoc tehničkih proizvoda u području informatike. YTMP3.com ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za zakonitost podataka uvedenih za konverziju odnosno način korištenja već pretvorenih podataka.

 

Korištenje našeg pretvarača YTMP3.com bez poštovanja važećih zakona, posebno onih koji se tiču intelektualnog vlasništva, mogu dovesti do zabrane Vašeg pristupa uslugama internet stranice YTMP3.com, te do toga da Vas blokiramo bez prethodne obavijesti, ukoliko budemo i dalje obavještavani o takvoj praksi..

 

Internet stranica YTMP3.com i sav njen sadržaj, programi, brendovi, logotipi, grafike, tekstovi, audio ili video datoteke, fotografije, crteži, softveri i baze podataka, kao i bilo koji drugi materijal postavljen na internet stranicu zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i u vlasništvu su Mandarine International S.A. ili njenih partnera.

 

Internet stranica i njen sadržaj su zaštićeni rumunskim propisima o autorskim pravima, kao i važećim međunarodnim propisima o autorskim pravima. Korištenje YTMP3.com logotipa i drugih marki iz Mandarine International S.A. ili organizacije pod imenom YTMP3.com ili Mandarine International S. A. je zabranjeno bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.

 

Neovlašteno kopiranja i bilo kakva intervencija, transformacija ili izmjena kompjuterskog programa koji je na osnovi internet stranice su zabranjeni, bez dozvole autorskih prava vlasnika programa.

 

Ukoliko smatrate da su prekršena Vaša autorska prava neodgovarajućom upotrebom internet stranice YTMP3.com, mi Vas ohrabrujemo da nam prenesete obavijest u kojoj označavate kršenje prava, da ponudite tačne datume ilegalne upotrebe i dokaz činjenice da se naznačeno kršenje odnosi na Vaša prava. Obavijest mora sadržavati podatke koji omogućavaju identifikaciju kopiranog rada, internet stranicu ili link sa koje tvrdite da je uzet, kratak ali uvjeravajući dokaz koji potvrđuje činjenicu da ste vlasnik autorskih prava vezanih za rad ili dokaz da radite u ime vlasnika autorskih prava, kao i deklaraciju na Vašu odgovornost u kojoj preuzimate rizik za optužbe koje se stavljaju na teret u slučaju da niste u pravu. Obavijesti će se slati na adresu [email protected].

 

Ukoliko primimo gore navedenu obavijest, administrator i/ili vlasnik YTMP3.com će podnijeti formular za identifikaciju korisnika koji je neispravno koristio proizvod i time prekršio tražena prava, te će tražiti da se blokira budući pristup ovom korisniku ka stranici YTMP3.com.

 

5. Odgovornost za ograničavanje

 

Pristupom stranici YTMP3.com, potvrđujete činjenicu da je korištenje stranice učinjeno na Vašem računu i da ste Vi jedina osoba odgovorna za poštovanje prava, prava trećih osoba i uslova pod kojima je ovoj proizvod stavljen Vama na raspolaganje.

 

Stranica YTMP3.com neće biti odgovorna za ponašanje korisnika i neće biti odgovorna za predrasude uzrokovane ovim trećim osobama, YTMP3.com stavlja na raspolaganje korisnicima isključivo tehnički proizvod u pratnji uslova korištenja koji, ako se poštuju, osiguravaju poslušnost zakonu i poštivanje zakonskih prava i interesa osobe.

 

YTMP3.com, njen vlasnik/administrator, sve pravne osobe i povezana društva, partnerska društva ili koja pripadaju istoj grupi, ugovorni partneri, zaposlenici i drugi zastupnici Mandarine International S.A. koji su uključeni u stvaranje usluga koje se nude na internet stranici, uključujući stvaranje i objavljivanje materijala, nisu odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu, bilo koje prirode, koja bi bila rezultat pristupa internet stranici ili povezana sa korištenjem internet stranice i njenog sadržaja, čak ni kada je prethodno objavljeno da takve mogućnosti postoje. Pored toga, njihova odgovornost se ne može proširiti na korištenje sa lošim namjerama, suprotno zakonu ili uz nepoštovanje nametnutih uslova od strane korisnika YTMP3.com.

 

YTMP3.com ne preuzima rizik za štetu nanesenu korisnicima zbog pristupa internet stranici, uključujući i potencijalne kompjuterske viruse ili druge štetne elemente koji uzrokuju štetu kompjuterima ili drugim elektronskim uređajima koje posjeduju korisnici ili posjetioci, mreži sa koje se pristupa internet stranici ili zbog bilo kakvog drugog gubitka podataka. Pristup i korištenje YTMP3.com su isključiva odgovornost korisnika.

 

YTMP3.com nije odgovoran za mijenjanje, suspenziju ili prekid usluga koje su dostupne putem internet stranice.

Za odjele internet stranice koji mogu sadržavati mišljenja čitalaca, čitaoci sami snose odgovornost za sadržaj tih mišljenja. Stranica YTMP3.com ima pravo da ne objavi ta mišljenja koja su u suprotnosti sa odredbama i uslovima korištenja ili koja na bilo koji način vrijeđaju vlasnike stranice YTMP3.com, partnere ili treće strane.

 

YTMP3.com ne može garantovati da će usluge koje nudi biti bez prekida, na vrijeme, sigurne i bez grešaka. Objavljeni materijal je čisto informativan i ne može zamijeniti, u primjenjivim slučajevima, mišljenje stručnjaka.

 

YTMP3.com ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi garancije tačnosti iz sadržaja koje pruža treća strana.

 

Cijeli obrazovni, socijalni, informacioni i multimedijski sadržaj kojem korisnik pristupi putem stranice YTMP3.com prihvataju i daju druge vanjske stranice čiji je sadržaj pristupačan široj publici. Ove internet stranice i njihovi operateri su odgovorni za sadržaj koji prihvataju, nude i/ili prenose i stranica YTMP3.com ne održava nikakvu vezu sa internet stranicama trećih strana, te stoga neće biti odgovorna za sadržaj, niti ga može kontrolisati.

 

6. Zaštita podataka i povjerljivost. Pohrana informacija. Rad sa ličnim podacima

 

Najčešće, naša internet stranica se može koristiti bez unosa ličnih podataka. Kada se lični podaci (poput imena, adrese e-pošte ili adrese) sakupe, pohrane i koriste na našim stranicama, to će se uvijek raditi uz poštovanje pravnih odredbi navedenih u zakonu 677/2001 za zaštitu osoba kada se radi o korištenju podataka ličnog karaktera i slobodnog kruženja ovih podataka.

 

YTMP3.com će pohraniti sve podatke koje nam prenesete kada se registrujete za korištenje naših usluga na internetu, za korištenje naših usluga za pomoć klijentima ili za tehničku pomoć, kada ćete možda morati popuniti formular u koji morate unijeti svoje ime i adresu e-pošte. Te informacije će se pohraniti u našoj bazi podataka.

 

Ova internet stranica koristi svoje kolačiće, kao i kolačiće trećih strana, kako bi bolje razumjela Vaše potrebe i poboljšala proizvode i usluge, kao i posjetiocima dala mnogo bolje iskustvo pretraživanja i usluge koje su prilagođene individualnim interesima. Vaši osobni podaci se mogu koristiti za to da se usluge stranice YTMP3.com personaliziraju što je više moguće, kao i u marketinške svrhe.

 

Kolačići trećih strana koje se susreću na ovoj internet stranici mogu doći od sljedećih subjekata: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense itd, kao i od korisnika usluga reklamiranja od strane našeg društva u određenom trenutku putem internet stranice. Možete pogledati punu listu kolačića od trećih strana u objavljenoj listi na odjeljku "Politika kolačića". YTMP3.com nema pristup tim kolačićima, niti ih može kontrolisati.

 

YTMP3.com će biti u mogućnosti prenijeti sakupljene podatke partnerskim internet stranicama, internet stranicama koje pripadaju istoj grupi ili posebno preferiranim partnerima.

YTMP3.com će takođe moći koristiti Vaše podatke kako bi Vas kontaktirali, pohraniće i izmijeniti podatke sa ličnim karakterom kako bi smo Vam slali informacije o novim ponudama, promocijama, poruke sa reklamama i direktnim marketingom. Ako ne želite da Vas više kontaktiramo ili tražite izmjenu bilo koje informacije koju prikazujemo, ovo direktno možete izraziti putem adrese e-pošte: [email protected]

 

Bilo koja druga vrsta komunikacije i materijala koje emitiraju na ovoj internet stranici, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i druge slične poruke će se smatrati nepovjerljivima i neće biti podvrgnute bilo kakvoj zaštiti. Takođe, YTMP3.com ne preuzima nikakvu odgovornost za situacije u kojima korisnik objavljuje osobne podatke samoinicijativno u javnoj poruci, na internet stranici YTMP3.com.

 

7. Linkovi na druge stranice (čl. 15 Zakon 365/2002)

 

Zabranjeno je kreirati linkove prema drugim internet stranicama sa ove internet stranice ili obrnuto, bez prethodnog pisanog sporazuma.

 

Internet stranica YTMP3.com sadrži linkove ka stranicama trećih strana ili druge usluge koje ne posjeduju ili kontrolišu administratori stranice YTMP3.com. Korištenje i pristup ovim linkovima je izbor korisnika i kada se ovim linkovima pristupi, korisnici podliježu politici odgovarajuće internet stranice. Preporučujemo Vam da pročitate odredbe upotrebe i deklaracije o povjerljivosti svih internet stranica trećih strana prije nego ih budete koristili ili slali lične podatke ili bilo koje druge informacije na ili putem internet stranice.

 

Stranica YTMP3.com ne kontroliše i nije odgovorna za dostupnost tih stranica, njihov sadržaj, njihove moguće povrede autorska prava, istinitost koje ove stranice pružaju, sigurnost koju imaju, da li one sadrže kompjuterske viruse ili druge štetne elemente koji vas ugrožavaju ili koji uzrokuju oštećenje kompjutera ili drugih elektronskih uređaja, mreža iz koje pristupate internet stranici ili bilo koji drugi gubitak podataka.

 

Isto tako, stranica YTMP3.com se ne smatra odgovornom za vrstu proizvoda ili drugih materijala koje nude te internet stranice, za komercijalnu aktivnost koju dotične stranice praktikuju niti za bilo kakve predrasude ili gubitke koje korisnici mogu iskusiti pristupom odgovarajućim linkovima ili kada se tiče informacija, sadržaja, imovine ili usluga na njihovom raspolaganju od strane odgovarajućih internet stranica.

 

8. Izmjene ovih odredbi

 

YTMP3.com ima pravo izmijeniti ili zamijeniti sadržaj odredbi i uslova upotrebe u bilo kojem trenutku, sa ili bez prethodne objave korisniku. Novi uslovi postanu primjenjivi u trenutku kada su objavljeni na internet stranici i nemaju retroaktivno djelovanje.

 

Svaka promjena, bez obzira na to koliko je značajna, kao i zamjena odredbi i uslova, je u potpunosti po nahođenju firme Mandarine International S. A.

 

Molimo provjeravajte i redovno ponovo čitajte ove odredbe, imajući na umu činjenicu da će se svaka promjena primijeniti odmah nakon postavljanja na internet stranicu. Korištenje internet stranice nakon što su objavljene ove izmjene će se smatrati prešutnim prihvatanjem izmjena.

 

9. Zakon koji se primjenjuje

 

Posjetom internet stranici, korisnik prihvata da je svaki spor pravne prirode u nadležnosti zajedničkih sudova iz Bukurešta, Rumunija. Mjerodavno je pravo zakon Rumunije, kao i međunarodne odredbe po pitanju autorskih prava, intelektualnog vlasništva i elektronske trgovine (evropske direktive u vezi autorskih prava i elektronske trgovine, WIPO ugovora, kao i svih drugih primjenjivih ugovora, konvencija i akata kojima se Rumunjska priključila ili je pristupila).

 

Neke od ovih odredbi možda nisu u skladu sa Vašim državnim zakonom, stoga Vas ljubazno molimo da se informišete o odredbama u Vašoj zemlji.

 

10. Žalbe/Podrška

 

Za bilo kakva pitanja, sumnje, žalbe, sugestije koje se tiču internet stranice ili usluga koje nudi stranica YTMP3.com, molimo kontaktirajte nas na adresu e-pošte:[email protected]

 

Najnovija ažuriranja: 16. 12. 2016