Obchodní podmínky YTMP3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com jsou webové stránky, které vlastní MANDARINE INTERNATIONAL S.A., se sídlem v Bukurešti, Strada Academiei nr. 28-30, etaj 8, sector 1, Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v Obchodním rejstříku pod č. J40/8533/2016, IČO 36225888, společnost, která vlastní a spravuje YTMP3..com.

 

YTMP3com bezplatně poskytuje svým uživatelům konvertor, který umožňuje převádět soubory z video formátu do souborů MP3, za podmínek výslovně stanovených v této části Obchodních podmínek.

 

S ohledem na to, že používání YTMP3.com předpokládá bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami a bezpodmínečné dodržování těchto podmínek ze strany uživatele, doporučujeme vám věnovat dostatek času na přečtení této části Obchodních podmínek. Dále vám doporučujeme pravidelně otevírat a číst aktualizovanou verzi těchto Obchodních podmínek pro YTMP3.com.

 

Tyto podmínky platí bez ohledu na zařízení, které používáte pro navštěvování webových stránek YTMP3 (včetně desktopu, notebooku nebo prohlížeče na mobilu, digitální televize, mobilního telefonu, počítače osobních vozidel, přenosných digitálních zařízeních a jakýchkoliv jiných mobilních zařízeních nebo technologie, které jsou uznávané v současné době, nebo které budou vyvinuté v budoucnosti).

 

YTMP3.com není hostitelem žádného souboru používaného v rámci Konvertoru. URL vámi zadané bude uchováno pouze po dobu potřebnou pro převod souboru, nebo pokud to bude potřeba, soubor bude uchováván po dobu požadovanou určitými statistickými postupy, za účelem optimalizace naších služeb.

 

2. Definice

 

„„Obsah YTMP3.com”: zahrnuje, aniž by se omezoval na jakýkoliv text, grafiku, rozložení stránky, loga, obrázky, audio materiály, filmy nebo jiné pohyblivé obrazy, články, které jsou zveřejňovány pravidelně nebo dočasně na webových stránkách, detaily o produktech a/nebo software, zveřejňovány nebo jakkoli dostupné pro Uživatele na webových stránkách, a také produkty dodávané prostřednictvím webových stránek.

 

„„Značky, obrázky”: obchodní značky, loga a značky služeb (bez ohledu na to, zda jsou zapsané), které jsou zobrazovány v rámci webových stránek.

 

„„Autorské právo”: právo být uznán jako jediný autor určitého díla, s morálními a vlastnickými vlastnostmi stanovenými Zákonem č. 8/1996 o autorském právu a o souvisejících právech, a s vlastnostmi stanovenými v mezinárodních úmluvách, které Rumunsko přijalo.

 

„„Konvertor”: softwarový produkt, který má schopnost převést audio soubory z jednoho formátu do druhého (například, z FLAC do MP3). Ve většině případů si vybere parametry kódování pro každý formát cílového souboru pro získání kvalitního zvuku.

 

3. Obecné podmínky užívání webových stránek

 

YTMP3.com vám poskytuje a umožňuje používat produkty/služby nabízené na webových stránkách pouze při přísném dodržování těchto podmínek. Přístup a používání webových stránek YTMP3.com probíhá na základě těchto pravidel a je podmíněno jejich přijetím a dodržováním. Pravidla používání platí pro všechny osoby, které otevřou nebo používají webové stránky.

 

K tomu, abyste mohli používat služby, které nabízí webové stránky, musíte mít právní způsobilost přijmout podmínky YTMP3.com nebo mít souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s navštěvováním těchto webových stránek a dělat to pod jejich dohledem a pravomocí.

 

Navštěvováním a používáním webových stránek YTMP3.com, vyjadřujete váš úplný a bezpodmínečný souhlas dodržovat plně a bez výjimek veškerá pravidla uvedena v Obchodních podmínkách YTMP3.com. Pokud nepřijmete částečně nebo úplně ustanovení v části Obchodní podmínky YTMP3.com nebo pokud jste otevřeli webovou stránku omylem a nemáte v úmyslu přijmout Obchodní podmínky YTMP3.com, nebo pokud nemáte schopnost pochopit nebo přijmout úplně Obchodní podmínky užívání YTMP3.com, prosíme, okamžitě zavřete tyto webové stránky a nepoužívejte produkty YTMP3.com.

 

Návštěvníci mají volný a neomezený přístup v rámci webových stránek a jsou oprávněni používat stránky a cílový soubor vyplývající z převodu v souladu s ustanoveními v části Obchodní podmínky YTMP3.com a pouze při dodržování souvisejících právních předpisů, mezinárodních úmluv, pouze pro osobní a neobchodní účely, aniž by porušovali práva a oprávněné zájmy některých třetích stran.

 

YTMP3.com je „poskytován jako takový” pouze pro užívání pro osobní účely a nelze jej používat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zveřejňovat, zasílat, prodávat, licencovat nebo provozovat žádným jiným způsobem než jak je uvedeno v těchto podmínkách, nebo pro jiné účely, bez předběžného písemného souhlasu ze strany YTMP3.com. Konvertor YTMP3.com (stránku pro správce web) lze používat jinými webovými stránkami, které chtějí používat přímo tento online bezplatný nástroj.

Váš přístup k YTMP3.com může být omezen nebo okamžitě přerušen, bez žádného předběžného oznámení, aniž bychom museli odůvodňovat naše rozhodnutí, pokud bude porušeno jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek.

 

S ohledem na to, že toto je bezplatná služba, vlastník a správce webových stránek YTMP3.com se může rozhodnout, bez jakýchkoliv formalit nebo předběžných postupů, bez oznámení, jednostranně, neodůvodněně, bezpodmínečně a dle své vlastní vůle, pozastavit nebo přerušit služby YTMP3.com. Dále také může jednostranně, neodůvodněně a dle své vlastní vůle zamítnout přístup jakémukoli uživateli ke stránkám YTMP3.com a/nebo k používání konvertoru.

 

Je zakázáno narušovat používání a provoz webových stránek třetími stranami, přenos počítačových virů nebo jiných prvků, které narušují řádnou funkčnost webových stránek. Spuštění nebo používání jakýchkoli informačních systému je zakázáno, včetně, ale bez omezení na „boti”, „vyhledávací roboty” a „čtečky offline” nebo jakýkoliv systém, který otevře webové stránky způsobem, který by mohl po určité době přenášet více požadavků než je schopen udělat člověk rozumným způsobem, použitím běžného webového prohlížeče. Je zakázáno sbírat informace nebo osobní identifikační údaje z webových stránek YTMP3.com, nebo používat komunikační systémy nabízené v rámci webových stránek (pokud k tomu dojde) pro obchodní účely.

 

Používáním webových stránek máte povinnost nevyhýbat se, nedeaktivovat a nezasahovat do bezpečnostních systémů webových stránek nebo do systémů, které zabraňují nebo omezují užívání nebo kopírování jakéhokoliv prvku z obsahu webových stránek, nebo které uplatňují omezení při používání webových stránek.

 

4. Dodržování zákona, práv třetích stran a duševního vlastnictví

 

YTMP3.com poskytuje uživateli Konvertor, který bude používán na vlastní a výhradní odpovědnost, a takovým způsobem, aby nebyla nijak ohrožena práva třetích stran. Konvertor lze používat pouze pro převod souborů ve video formátu, které obsahují údaje, pro která uživatel vlastní zákonné právo užívání a pro jejich stahování, převod a užívání neexistují zákonná omezení (například, stahování nebo převod jednoho z vlastních video souborů uživatele, stahování nebo převod video souboru pokud bylo toto právo převedeno autorem, stahování nebo převod video souboru dle výjimek uvedených v čl. 33 Zákona č. 8/1996 o autorském právu a o souvisejících právech, stahování nebo převod video souboru do audio souboru pro vzdělávací účely, v mezích a s dodržováním zákonných podmínek, jiné situace výslovně stanovené zákonem). Soubory vyplývající z převodu lze používat pouze pro osobní účely a, bez ohledu na okolnosti, nelze je používat pro obchodní účely, uživatel nemá právo zveřejňovat žádným způsobem a v žádném případě obsah vyplývajícího mp3 souboru.

 

YTMP3.com nepovoluje provádění nezákonných činností prostřednictvím webových stránek, včetně činností, které porušují práva duševního vlastnictví. Používáním YTMP3.com nemáte právo převádět soubory, které obsahují nezákonné údaje, které byly získány porušením zákona, které porušují dohody o mlčenlivosti nebo autorská práva jiných osob. Jakékoliv porušení této podmínky povede k vaší výlučné odpovědnosti před zákonem.

 

Prosíme, ujistěte se, že ve chvíli kdy nahráváte jakýmkoliv způsobem soubory nebo jiné materiály na webové stránky (pro použití Konvertoru nebo za jiným účelem), neporušujete práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran. Pokud materiály nahrané na webových stránkách YTMP3.com (pro použití Konvertoru nebo za jiným účelem) byly převzaty z jiných webových stránek, dodržujte a akceptujte politiku daných webových stránek ohledně vlastnických práv a užívání údajů a daných materiálů. Prosíme, přečtěte si a dodržujte podmínky a jakékoliv jiné dokumenty, které upravují podmínky užívání daných webových stránek, v opačném případě berete na sebe riziko porušení vlastnických práv a podmínek užívání dotyčných údajů a materiálů a riziko případné sankce. Zákonné podmínky, za kterých lze používat údaje a obsah z jiných webových stránek se mohou lišit, podle zákonů platných ve státě uživatele nebo podle zákonů, které platí pro vlastníka zdrojových webových stránek. Máte povinnost se informovat ohledně těchto zákonných požadavků a dodržovat je.

 

Uživatel je plně odpovědný za veškeré činnosti související s údaji staženými z webových stránek třetích stran a nahranými na YTMP3.com V každém případě, kdy autorská práva k nahranému obsahu, který má být převeden patří třetí straně, podmínky za kterých lze používat a provozovat dané dílo musí být předběžně odsouhlaseny držitelem práva ke staženému/nahranému obsahu. Uživatel je odpovědný za zákonnost způsobu, ve kterém je YTMP3.com používán. YTMP3.com poskytuje pouze technickou platformu, a jedná výhradně jako dodavatel technického produktu z informační oblasti. YTMP3.com nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo jakékoliv třetí straně za zákonnost údajů nahraných za účelem převodu nebo za způsob, jak jsou používány údaje již převedené.

 

Používání konvertoru YTMP3.com bez dodržování platných zákonů, především předpisů týkajících se duševního vlastnictví, může vést k zákazu vašeho přístupu k službám poskytovaným webovými stránkami YTMP3.com, a poté k vašemu zablokování před našimi webovými stránkami, bez předběžného oznámení, pokud budeme mít informace o pokračování takového jednání.

 

Webové stránky YTMP3.com a celý jejich obsah, programy, značky, loga, grafika, texty, audio nebo video soubory, fotografie, obrázky, software a databáze, a jakékoliv jiné materiály zveřejněny na webových stránkách, jsou chráněny zákonem o autorském právu a jsou vlastněny Mandarine International S.A. nebo jejími partnery.

 

Webové stránky a jejich obsah jsou chráněny rumunskou legislativou týkající se autorských práv, a mezinárodní legislativou v oblasti autorských práv. Používání loga YTMP3.com a jiných značek Mandarine International S.A. nebo použití jména YTMP3.com nebo Mandarine International S.A. jsou zakázány bez našeho předběžného písemného souhlasu.

 

Neoprávněné kopírování, a jakýkoliv jiný zásah, přeměna nebo změna informační aplikace, která je základem webových stránek, jsou zakázány bez odsouhlasení držitele autorských práv k aplikaci.

 

Pokud máte podezření, že vaše autorská práva byla porušena neodpovídajícím používáním webových stránek YTMP3.com, zašlete nám oznámení, ve kterém uveďte toto porušení práva, poskytněte přesné údaje o nezákonném používání a důkaz toho, že uvedené porušení se týká vašich práv. Oznámení musí obsahovat údaje, které umožní identifikovat zkopírované dílo, webové stránky nebo odkaz, ze kterého bylo údajně převzato, krátké, ale přesvědčující důkazy na zdůraznění toho, že jste držitel autorských práv k danému dílu, nebo důkaz toho, že jednáte jménem držitele práva, a čestné prohlášení, ve kterém na sebe berete riziko nést následky, pokud jste nejednal oprávněně. Tato oznámení zasílejte na [email protected]

 

Pokud dostaneme výše uvedené oznámení, správce a/nebo vlastník YTMP3.com použije formulář pro identifikaci uživatele, který použil produkt neodpovídajícím způsobem a porušil tak práva, a pokusí se zablokovat přístup daného uživatele v budoucnu k YTMP3.com.

 

5. Omezení odpovědnosti

 

Používáním YTMP3.com se má za to, že používáte webové stránky na vlastní odpovědnost, vy jste ti, kdo odpovídáte za dodržování zákonů, práv třetích stran a podmínek, za kterých je vám produkt poskytován.

 

YTMP3.com nebude odpovědná za chování uživatelů a neponese odpovědnost za škody jimi způsobené třetím stranám, YTMP3.com poskytuje uživateli pouze technický produkt, spolu s podmínkami užívání, které, pokud jsou dodržovány, zajišťují dodržování zákona a zákonných práv a zájmů osob.

 

YTMP3.com, její vlastník/správce, všechny právnické osoby a přidružené subjekty, partnerské společnosti nebo které patří do stejné skupiny, smluvní partneři, zaměstnanci a ostatní zástupci Mandarine International S.A., kteří se podílí na poskytování jakýchkoliv služeb v rámci webových stránek, včetně vytváření a zveřejňování materiálů, nejsou odpovědní za přímé nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu, které vyplynou v důsledku používání webových stránek, nebo které jsou spojeny s používáním webových stránek a jejich obsahu, ani v situaci, kdy jim byla předběžně oznámena možnost vzniku takových škod. Navíc, nemůžou být odpovědni za používání ve zlém úmyslu, v rozporu se zákonem nebo nedodržování stanovených podmínek ze strany uživatelů YTMP3.com.

 

YTMP3.com nebere na sebe žádné riziko za škody způsobené uživatelům při používání webových stránek, včetně počítačových virů nebo jiných škodlivých prvků, které způsobují škody počítačům nebo jiným elektronickým zařízením vlastněným uživateli nebo návštěvníky, nebo sítím, ze kterých jsou navštěvovány webové stránky, ani riziko za jakékoliv ztráty údajů. Navštěvování a používání YTMP3.com se koná na výhradní odpovědnost uživatele.

 

YTMP3.com není odpovědná za změnu, pozastavení nebo přerušení služeb, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek.

V částech, kde webové stránky obsahují názory čtenářů, odpovědnost za obsah těchto názorů patří zcela jejich autorům. YTMP3.com je oprávněna nezveřejňovat názory, které jsou v rozporu s obchodními podmínkami užívání nebo způsobují jakékoliv škody dobrému jménu vlastníků YTMP3.com, partnerů nebo třetích stran.

 

YTMP3.com nemůže žádným způsobem ručit, že služby, které poskytuje, budou nepřetržité, dodávané včas, bezpečné a bez chyb. Zveřejňované materiály mají pouze informativní charakter a nemohou nahradit, v příslušných případech, názory specialistů.

 

YTMP3.com zamítá jakoukoliv odpovědnost týkající se záruky přesnosti obsahu, který poskytují třetí strany.

 

Celý vzdělávací, sociální, informační a multimediální obsah používaný uživatelem prostřednictvím YTMP3.com hostují a dodávají externí webové stránky, jejichž obsah je dostupný pro širokou veřejnost. Tyto webové stránky a jejich provozovatelé nesou odpovědnost za hostovaný, dodávaný a/nebo přenášený obsah, a YTMP3.com neudržuje žádné vztahy s webovými stránkami třetích stran, tudíž nebude odpovídat za daný obsah a ani jej nemůže kontrolovat.

 

6. Ochrana údajů a mlčenlivost. Ukládání informací. Zpracování osobních údajů

 

Naše webové stránky lze obvykle používat bez zadávání osobních údajů. Pokud jsou shromažďovány, ukládány a používány osobní údaje (jako je například jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa) v rámci našich stránek, toto se bude provádět vždy s dodržováním právních předpisů Zákona 677/2001 o ochraně osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

YTMP3.com bude ukládat veškeré údaje, které nám poskytnete při přihlášení, při používání našich online služeb, při používání naší zákaznické služby nebo služby technické podpory, kdy je možné, že od vás budeme požadovat vyplnění formuláře, kam uvedete vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto informace budou uchovávány v naší databázi.

 

Tyto webové stránky používají vlastní cookies, a také cookies třetích stran, pro lepší pochopení vašich potřeb a pro zlepšování produktů a služeb, a pro zajištění mnohem lepší zkušenosti pro uživatele a služeb, které jsou přizpůsobeny podle osobních zájmů. Vaše osobní údaje mohou být použity pro personalizaci služeb YTMP3.com, a také pro marketingové účely.

 

Cookies, které patří třetím stranám a s kterými se můžete setkat na těchto webových stránkách, mohou patřit následujícím subjektům: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense apod., a také příjemcům reklamních služeb poskytovaných naší společností v určité době prostřednictvím webových stránek. Můžete zkonzultovat celý seznam cookies, které patří třetím stranám, v seznamu zveřejněném v rámci oddílu ”Politika Cookies”. YTMP3.com nemá přístup k těmto cookies a ani je nemůže kontrolovat.

 

YTMP3.com bude oprávněna posílat shromážděné údaje partnerským webovým stránkám, webovým stránkám, které patří stejné skupině nebo zvláště oblíbeným partnerům.

Dále bude YTMP3.com oprávněna používat vaše údaje k tomu, aby vás kontaktovala, bude ukládat a měnit osobní údaje tak, aby vám zasílala informace o nových nabídkách, promo akcích, reklamní zprávy nebo zprávy přímého marketingu. Pokud nechcete být nadále kontaktováni nebo si přejete změnit jakékoliv informace, které poskytujeme, můžete o to požádat přímo na následující e-mailové adrese: [email protected]

 

Jakýkoliv druh komunikace a materiály, které nám zašlete prostřednictvím těchto webových stránek, jako například dotazy, komentáře, návrhy nebo jiné podobné zprávy budou považovány za nedůvěrné a nebudou podléhat žádnému ochrannému režimu. YTMP3.com nenese žádnou odpovědnost za situace, kdy uživatel zveřejní jakékoliv osobní údaje, z vlastní iniciativy, ve veřejné zprávě v rámci webových stránek YTMP3.com.

 

7. Odkazy na jiné stránky (čl. 15 Zákona 365/2002)

 

Je zakázáno vytvářet odkazy na jiné webové stránky z těchto webových stránek a obráceně, bez předběžného písemného souhlasu.

 

Webové stránky YTMP3.com obsahují odkazy na webové stránky třetích stran nebo na jiné služby, které nevlastní ani neovládají správci YTMP3.com. Používání a otevírání těchto odkazů záleží na uživatelích, a ve chvíli kdy je otevřou, uživatelé podléhají politice příslušné webové stránky. Doporučujeme vám přečíst si podmínky užívání a prohlášení o mlčenlivosti daných webových stránek třetích stran, před jejich použitím nebo před zadáním osobních údajů nebo jakýchkoliv jiných informací na tyto webové stránky nebo jejich prostřednictvím.

 

YTMP3.com neovládá tyto stránky, ani není odpovědná za dostupnost těchto stránek, za jejich obsah, za případné porušení autorských práv, za přesnost, kterou tyto stránky nabízí, za bezpečnostní systémy, které mají nastaveny, zda obsahují počítačové viry nebo jiné škodlivé prvky, které ohrožují nebo způsobují škody počítači nebo jiným elektronickým zařízením, nebo síti, ze které jste webové stránky otevřeli nebo za jakékoliv jiné ztráty údajů.

 

Dále, YTMP3.com nemůže nést odpovědnost za druh produktů nebo jiných materiálů, které tyto webové stránky nabízí, za obchodní činnosti, které dané stránky provádí, ani za žádné škody nebo ztráty, které by mohly vzniknout uživatelům při otevření daných odkazů nebo za informace, obsah, zboží nebo služby jim poskytované danými webovými stránkami.

 

8. Změna těchto podmínek

 

YTMP3.com je oprávněna kdykoliv měnit nebo nahrazovat obsah obchodních podmínek užívání, se zasláním nebo bez zaslání předběžného oznámení uživateli. Nové podmínky nabudou platnosti ve chvíli, kdy budou zveřejněny na webových stránkách a nemají zpětný účinek.

 

Jakákoliv změna, bez ohledu na její významnost, a náhrada obchodních podmínek je provedena dle výhradního uvážení Mandarine International S.A.

 

Prosíme, kontroluje a pravidelně čtěte tyto podmínky, s ohledem na to, že jakékoliv změny nabudou platnosti okamžitě při jejich zveřejnění na webových stránkách. Používání webových stránek po zveřejnění změn bude považováno za tichou akceptaci těchto změn.

 

9. Rozhodné právo

 

Navštěvováním webových stránek uživatel souhlasí, že jakýkoliv spor bude z hlediska místní příslušnosti postoupen příslušným soudním orgánům obecného práva z Bukurešti, Rumunsko.

Rozhodné právo je právní řád Rumunska, a mezinárodní předpisy o autorských právech, duševním vlastnictví a elektronickém obchodu (Evropské Směrnice o autorských právech a elektronickém obchodu, Úmluvy WIPO a jakékoliv jiné úmluvy, související dohody a úmluvy, které Rumunsko podepsalo nebo které přijalo).

 

Některé tyto předpisy by mohly být neslučitelné s právním řádem vašeho státu, proto vám doporučujeme se informovat o předpisech z vaší země.

 

10. Reklamace/Asistence

 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, reklamací, návrhů týkajících se webových stránek nebo služeb nabízených YTMP3.com, prosíme, kontaktujte nás na následující e-mailovou adresu: [email protected]

 

Poslední aktualizace: 16. 12. 2016