YTMP3.com tingimused

 

1. Teave YTMP3.com kohta

 

YTMP3.com on portaal, mida omab ja haldab MANDARINE INTERNATIONAL S.A., mille peakorter asub Rumeenias, Bukarestis, esimeses rajoonis, Academiei tänaval 28-30, 8. korrusel, ning, mis on registreeritud äriregistris numbriga J40/8533/2016, CUI 36225888.

 

YTMP3.com annab oma kasutajate käsutusse tasuta konvertija, millega on võimalik tingimuste peatüki otseste tingimuste alusel muuta videoformaadiga faile MP3 failideks.

 

Arvestades asjaolu, et YTMP3.com kasutamine eeldab kasutajalt käesolevate tingimuste tingimusteta heakskiitu ja täitmist, siis soovitame käesolevate tingimuste hoolikaks lugemiseks varuda aega. Lisaks soovitame aeg-ajalt vaadata ja uuesti lugeda YTMP3.com käesolevate tingimuste uuendatud versiooni.

 

Need tingimused kehtivad kõigile seadmetele, mille kaudu kasutate YTMP3 portaali (sealhulgas arvuti, sülearvuti või mobiili veebilehitsejale, nutitelekale, mobiiltelefonidele, automobiilidele, kaasaskantavatele digiseadmetele ning igale muule mobiilseadmele või tehnoloogiale, mida on tunnustatud praegu ja tulevikus).

 

YTMP3.com ei talleta ühtegi muundaja jaoks mõeldud faili. Teie üles laetud URL talletatakse ainult seniks, kuni faili konvertimine on lõpule jõudnud või vajadusel niikaua, kuni teatud statistilise eesmärgiga tegevused on lõpule jõudnud, et saaksime oma teenust paremaks muuta.

 

2. Mõisted

 

„„YTMP3.com sisu”: sisaldab portaalis kasutajale igal moel avaldatud või kättesaadavat igasugust teksti, graafikat, kujundust, tootemärki, pilti, helimaterjali, filmi või muud liikuvat pilti, püsivalt või ajutiselt ilmuvaid artikleid, toote ja/või tarkvara teavet ning portaali kaudu pakutavaid tooteid, ent sellega loend ei piirdu

 

„„Märgid, joonised”: need on portaalis kujutatavad kaubamärgid, logod ja teenuste märgid (see ei loe, kas nad on registreeritud või mitte).

 

„„Autoriõigus”: õigus olla töö ainuisikuline omanik moraalsete ja pärilike tunnuste alusel, mida sätestab autoriõiguste ja seotud õiguste seadus nr 8/1996 ning ka rahvusvahelised konventsioonid, mida Rumeenia on tunnustanud.

 

„„Konvertija”: helifaile ühest formaadist teise (nt FLACist MP3’ks) konvertiv tarkvara. See valib sageli iga väljundformaadi kodeerimisparameetrid, et tagada kvaliteetne heli.

 

3. Portaali kasutamise üldtingimused

 

YTMP3.com annab teie käsutusse portaali pakutavad tooted/teenused ja lubab teil neid kasutada, kui järgite antud tingimusi väga täpselt. YTMP3.com kasutatakse ja sellele pääsetakse ligi käesolevate reeglite alusel ning tingimusel, et nendega nõustutakse ja neid austatakse. Kasutamise reeglid kehtivad kõigile portaali külastajatele ja kasutajatele.

 

Portaali pakutavate teenuste kasutamiseks peab teil olema YTMP3.com tingimuste tunnustamise õigusvõime või vanemate või juhendaja nõusolek antud portaali sirvimiseks nende järelevalve all.

 

YTMP3.com sisenemise ja kasutamisega annate täieliku ning tingimusteta nõusoleku austada eranditult kõiki YTMP3.com tingimusi. Kui te ei nõustu osa või kõigi YTMP3.com tingimustega või sattusite portaali juhuslikult kavatsuseta nõustuda YTMP3.com tingimustega või te ei pruugi YTMP3.com kasutamisel täielikult aru saada tingimustest, siis palun lahkuge antud portaalist kohe ja ärge kasutage YTMP3.com tooteid.

 

Külastajad saavad portaali kasutada piiranguteta ja neil on lubatud kasutada portaali ning konvertimise tulemusena tekkinud faili vastavalt YTMP3.com tingimustele, kusjuures ainult siis, kui nad austavad seaduslikult siduvaid sätteid, rahvusvahelisi konventsioone ning ainult isiklikel ja mitte ärilistel eesmärkidel, ilma et rikuksid kolmandate osapoolte õigusi ja seaduslikke huve.

 

YTMP3.com „on sellisena nagu on” ainult isiklike eesmärkide jaoks ja seda ei saa kasutada, kopeerida, levitada, edastada, avaldada, postitada, müüa, litsentseerida või ära kasutada mitte mingil muul viisil, välja arvatud käesolevate tingimuste alusel, ilma YTMP3.com kirjaliku nõusolekuta. YTMP3.com konverterit (veebmeistrite lehekülg) saavad kasutada teised portaalid, kes tahavad käesolevat tasuta internetitööriista kasutada otseselt.

Kui käesolevaid tingimusi rikutakse, siis võidakse ligipääs portaali YTMP3.com koheselt piirata või keelata ilma eelneva etteteatamiseta ja meie otsustamist mitte mõjutades.

 

Kuna tegemist on tasuta teenusega, siis portaali YTMP3.com omanik ja administraator võib otsustada formaalsuseta, eelneva uurimiseta, teateta, ühepoolselt, põhjendamatult ja oma tahte järgi YTMP3.com teenuste peatamise või katkestamist üle. Lisaks võib ta ühepoolselt, põhjendamatult ja oma tahte järgi keelata igal kasutajal ligi pääseda portaalile YTMP3.com ja/või kasutada konverterit.

 

Kolmandatel osapooltel on keelatud häirida portaali kasutamist ja kuvamist, levitada arvutiviiruseid või muid portaali korralikku töötamist ohustavat elementi. Keelatud on käivitada või kasutada portaali ligi pääseva arvutisüsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, ,,robotit“, ,,ämblikku“ ja ,,võrguta lugejat“ võim muud süsteemi, mis portaali sisenedes võib teatud hetkedel edastada müügipakkumisi nii nagu inimene seda ei suudaks veebilehitseja sama ajaga. YTMP3.com portaalist on keelatud koguda teavet või isiklikke andmeid ning kasutada portaalis pakutavaid suhtlusvahendeid ärilistel eesmärkidel.

 

Portaali kasutades olete kohustatud mitte vältima, keelama või muul viisil häirima selle turvasüsteeme või muid süsteeme, mis ei lase või piiravad portaali sisu kopeerimist või kasutamist või piiravad portaali kasutamist.

 

4. Seaduse, kolmandate osapoolte õiguste ja vaimse vara austamine

 

YTMP3.com annab kasutajate käsutusse konverteri, mida nad kasutavad üksnes enda vastutusel nii, et ei kahjustata kolmanda osapoole õigusi. Konvertijat võib kasutada ainult konvertimaks videoformaadiga faile, milles sisalduvaid andmeid võib kasutaja seaduslikult kasutada ja, mille alla laadimist, konvertimist ja kasutamist ei piirata seadusega (näiteks kasutaja enda videote allalaadimine või konvertimine, videofaili allalaadimine või konvertimine omaniku loal, videofaili allalaadimine või konvertimine vastavalt autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seaduse nr 8/1996 artikli 33 eranditele, videofaili allalaadimine või konvertimine heliks hariduslikul eesmärgil seaduste piires ja seda austades või muudel seadusega sätestatud olukordadel). Kasutaja, kellel pole õigust mitte mingil tingimusel ega viisil postitada avalikult konverditud mp3 faili, võib kasutada konverditud faile ainult isiklikel eesmärkidel ja mitte mingil juhul ärilisel eesmärgil.

 

YTMP3.com ei luba portaalis sellel juhtuda seadusvastaste, sealhulgas vaimse vara õigusi rikkuvate, tegevuste kaudu. YTMP3.com kasutades puudub teil õigus konvertida seadusvastaseid andmeid sisaldavaid faile, mida on hangitud seadust rikkuval viisil ja, mis on vastuolus salastatud lepingute või muude isikute autoriõigustega. Käesoleva tingimuse igasuguse rikkumise korral vastutate eranditult seaduse ees.

 

Palun kontrollige, et te ei rikuks portaalis (konvertija kaudu) faile või muid materjale alla ja üles laadides vaimse vara õigust või muid kolmandatele osapooltele kuuluvaid õigusi. Kui portaali YTMP3.com (konverteri kaudu) üleslaetavad materjalid hangiti teisest portaalist, siis nõustute vastava portaali asjakohaste materjalide ja andmete kasutamise ja omandiõiguse poliitikaga ja allute sellele. Palume teil lugeda ja austada vastavate portaalide kasutamistingimusi ja muid dokumente, vastasel juhul riskite asjakohaste andmete ja materjalide omandi ja kasutamise tingimuste rikkumisega ning teid võidakse seetõttu trahvida. Teisest portaalist hangitud andmeid ja sisu hõlmavad seaduslikud tingimused võivad erineda kasutaja elukohariigis kehtivatest seadustest või algse portaali omanikule kehtivatest seadustest. Olete kohustatud neid seaduslikke nõudmisi teadma ja austama.

 

Kasutajal lasub täielik vastutus kõikide tegude ees, mis on seotud kolmandate osapoolte portaalide andmete allalaadimisega ja nende andmete üleslaadimisega portaali YTMP3.com. Kolmandale isikule kuuluva konverditava ja üleslaetava sisu kasutamist ja esitlemist sätestava autoriõiguse tingimustes peab kolmanda isikui kui õiguste omanikuga eelnevalt kokku leppima. Kasutajal vastutab YTMP3.com seaduspärase kasutamise eest. YTMP3.com pakub ainult tehnilist platvormi ja on ainult tehnilise toote pakkuja informaatika valdkonnas. YTMP3.com ei vastuta kasutaja ega ühegi kolmanda osapoole konverditava ega konverditud andmete seadusvastase kasutamise ees.

 

Meie YTMP3.com portaali kasutades kehtivate seaduste, eriti vaimse vara seaduste, korduvate rikkumiste tagajärjeks võib olla YTMP3.com portaalile ja selle teenustele ligipääsu keelu kehtestamine teie suhtes etteteatamata.

 

YTMP3.com portaali ja kogu selle sisu, programme, tootemärke, logosid, graafikat, tekste, heli- või videofaile, pilte, tarkvara ja andmebaase ning muid portaalile postitatud materjale kaitseb autoriõiguse seadus ja need kuuluvad Mandarine International S.A.’le või selle partneritele.

 

Portaali ja selle sisu kaitseb Rumeenia autoriõiguste seadus ja ka vastav rahvusvaheline autoriõiguste seadus. YTMP3.com logo, nime ja muude Mandarine International S.A. tootemärkide ja logo kasutamine on enne meie kirjaliku loata keelatud.

 

Portaali haldava arvutiprogrammi volitamata kopeerimine, töö häirimine, suunamine või muutmine on programmi autoriõiguse omaniku loata keelatud.

 

Kui arvate, et teie autoriõigust rikuti portaali YTMP3.com valel eesmärgil kasutamisega, siis julgustame teid meid sellest teavitama teavituse teel, kus märgite ära õiguste rikkumise, seadusvastase kasutamise täpse(d) kuupäeva(d) ja tõendi, et just teie õigusi on rikutu. Teavitus peab sisaldama andmeid, mis võimaldaks tuvastada kopeeritud tööd, portaali või linki, kust see pärineb ning lühikest, ent veenvat asitõendit, mis tõestab, et olete töö omanik või tõendit, et tegutsete õiguste omaniku nimel, lisaks ka teie vastutuse avaldust, millega annate teada, et olete valeteate edastamise ees vastutav ning maksate siis trahvi. Teavitus saadetakse aadressile [email protected]

 

Sellise teavituse saabumisel esitab YTMP3.com administraator ja/või omanik avalduse, mille alusel saab toodet valesti kasutanud kasutajat ja väidetavat õiguste rikkumist tuvastada ning keelata tal edaspidi ligi pääseda YTMP3.com portaalile.

 

5. Vastutuse piirang

 

Portaali YTMP3.com saabumisega kinnitate, et kasutate portaali enda tahtel ja vastutate ainsana seaduste, kolmandate osapoolte õiguste ja käesolevat toodet teile kättesaadavaks tegevate tingimuste ees.

 

YTMP3.com ei vastuta kasutaja käitumise ja kolmandatele osapooltele põhjustatud kahjude ees. YTMP3.com annab kasutajate käsutusse ainult tehnilise toote, mida kasutatakse tingimusel, et austatakse seadusekuulekalt seadust ning inimeste juriidilisi õigusi ja huve.

 

YTMP3.com, selle omanik/administraator, kõik samasse gruppi kuuluvad juriidilised isikud ja seotud asutused, partnerühingud, lepingupartnerid, töötajad ja muud Mandarine International S.A. edasimüüjad, kes on seotud portaalis pakutavate teenuste arendamisega, sealhulgas materjali loomise ja avaldamisega, ei vastuta igasuguse otsese ja kaudse kahju ees, mis tuleneb portaali ligipääsemisest, selle sisu kasutamisest ja isegi juhul, kui selliste kahjude ilmnevuse võimalus oli ette teada. Neid ei saa vastutusele võtta YTMP3.com kasutajate halbade kavatsuste, seaduse rikkumise või kehtestatud tingimuste mitte täitmise korral.

 

YTMP3.com ei vastuta kasutajatele portaali sisenemisel tekkinud kahjustuse eest, mis tulenevad võimalikest arvutiviirustest või muudest kasutajate või külastajate arvuteid, elektroonikaseadmeid kahjustavatest elementidest ega võrgu eest, mille kaudu portaali külastatakse või mõne muu andmekao eest. Kasutaja siseneb YTMP3.com ainult omal vastutusel.

 

YTMP3.com ei vastuta portaali kaudu saadavalolevate teenuste muutuste, peatamiste või häirete ees.

Lugejate arvamuste vastutus lasub täielikult nende autoritel. YTMP3.com on õigus keelduda avaldamast kasutamistingimustega vastuolus ja YTMP3.com omanike, partnerite või kolmandate osapoolte kuvandit kahjustavaid arvamusi.

 

YTMP3.com ei saa kuidagi tagada enda pakutavate teenuste häirimatust, ajakohastatust, täpsust või veatust. Avaldatud materjal on pelgalt silmaringi avardav ja ei asenda teatud juhtumitel asjatundja arvamust.

 

YTMP3.com keeldub vastutamast kolmandate osapoolte pakutava sisu garantii täpsuse ees.

 

Kogu hariduslik, sotsiaalne, teavitav ja multimeedia sisu, mida kasutaja kasutab YTMP3.com kaudu, asub teistel lehekülgedel, kes jagab oma sisu avalikkusele. Need portaalid ja nende omanikud vastutavad oma talletatava, pakutava ja/või edastatava sisu eest ning YTMP3.com ei oma ühtki seost kolmanda osapoole portaalidega ja seega ei vastuta sealse sisu ees ega saa seda hallata.

 

6. Andmekaitse ja salastatus. Teabe säilitamine. Isikuandmete kasutamine

 

Enamasti saab meie portaali kasutada isikuandmeid sisestamata. Kui meie leheküljed koguvad, talletavad ja kasutavad isiklikke andmeid (nt nime, e-posti aadressi või elukoha aadressi), siis neid tehakse alati vastavalt isikukaitse, isiklike andmete kasutamise ja vaba ringluse seaduse 677/2001 sätetele.

 

YTMP3.com talletab andmed, mida olete meie interneti teenustes registreerides saatnud meile eesmärgiga kasutada meie klienditeenindust või saada tehnilist abi ning ka juhul, kui peate täitma teie nime ja e-posti aadressi nõudvat ankeeti. Selline teave talletatakse meie andmebaasis.

 

Käesolev portaal kasutab enda kui ka kolmandate osapoolte küpsiseid, et mõista paremini teie vajadusi, täiustada tooteid ja teenuseid ning, et külastajad saaksid veel paremaid sirvimiskogemusi ja teenuseid vastavalt isiklike huvide põhjal. Teie isikuandmeid saab kasutada YTMP3.com teenuse kohandamiseks niipalju kui võimalik ja ka turunduslikel eesmärkidel.

 

Käesolevas portaalis leiduvad kolmandate osapoolte küpsised võivad pärinevad järgmistelt teenustelt: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense jne ja ka reklaamipakkujate kasusaajatelt ,kelle teenuseid pakutakse teatud hetkedel portaali kaudu. Kolmandate osapoolte küpsiste kogu loendi leiate ,,Küpsise poliitika“ peatükist. YTMP3.com ei pääse nendele küpsistele ligi ega saa neid juhtida.

 

YTMP3.com on suuteline kogutud andmeid saatma partnerite, samasse gruppi kuuluvatesse või eriliste partnerite portaalidesse.

YTMP3.com võib kasutada teie andmeid ka teiega ühendust võtmiseks, neid isikuandmeid talletada ja muuta, et saata teile uusi pakkumisi, soodustusi, reklaame ja otseturunduse teateid. Kui te enam ei soovi, et me teiega ühendust võtaksime või nõuate igasuguse meie pakuvata teabe muutmist, siis saate seda küsida e-posti aadressilt: [email protected]

 

Igasugused muud kirjad ja materjalid, nt küsimused, kommentaarid, soovitused ja muud sarnased teated, mida meie portaali kaudu edastate, käsitletakse avalikeks ning neid ei kaitsta mitte mingil moel. Lisaks ei vastuta YTMP3.com mitte mingil moel igasuguste kasutaja enda tahtel portaali YTMP3.com avalikes teadetes avaldatud isikuandmete ees.

 

7. Lingid teistele lehekülgedele (seaduse 365/2002 artikkel 15)

 

Antud portaaliga või muul viisil on keelatud luua linke teistele lehekülgedele ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta.

 

Portaalis YTMP3.com leidub kolmandate osapoolte ja muude teenuste lehekülgedesse suunavaid linke, mida YTMP3.com administraatorid ei oma ega halda. Nende linkide kasutamine ja neile minemine on kasutajate otsustada ning nendele linkidele minnes nõustuvad kasutajad asjakohase portaali poliitikaga. Soovitame enne kõikide kolmandate osapoolte portaalide kasutamist või nendele isikuandmete või muu teabe saatmist nende portaali kaudu lugeda nende kasutamistingimusi ja konfidentsiaalsuse avaldusi.

 

YTMP3.com ei halda ega vastuta nende lehekülgede kättesaadavuse, sisu, võimalike autoriõiguste rikkumise, pakutava sisu tõesuse ja turvalisuse ees ning ka juhul, kui need sisaldavad teie arvutit või muid elektroonikaseadmeid ohustavaid arvutiviiruseid või muud kahjulikku sisu ning ka portaaliile ligipääsmist võimaldava võrgu ja selle tekitatud andmete kaotsimineku ees.

 

Samamoodi ei võeta YTMP3.com vastutusele nendes portaalides pakutavate toodete või muu sisu, asjassepuutuvate lehekülgede äritegevuse ega kasutajale tekitatud igasuguste piirangute või kadude eest, mille põhjustasid asjassepuutuva lingi külastamine ning selle lingi teave, sisu, vara või teenused.

 

8. Käesolevate tingimuste muutmine

 

YTMP3.com on õigus kasutamistingimusi muuta või asendada iga hetk nii kasutajat eelnevalt kirjalikult ette teatades kui ka mitte ette teatades. Uued tingimused jõustuvad hetkel, mil need avaldatakse portaalis ja neil pole tagasiulatuvaid mõjusid.

 

Mandarine International S.A.’l on täielik õigus muuta ja asendada tingimusi hoolimata muudatuse ja asenduse tähtsusest.

 

Palun vaadake ja lugege neid tingimusi regulaarselt, samas pidage meeles, et kõik muudatused jõustuvad niipea, kui need on portaalis avaldatud. Portaali kasutamisega pärast muudatuste postitamist annate nendele muudatustele vaikiva nõusoleku.

 

9. Kohaldatav seadus

 

Portaali külastamisega nõustub kasutaja, et iga kohtuvaidlus allub Rumeenia Bukaresti õigussüsteemile.

Kohaldatav seadus on autoriõigust, vaimset vara ja elektroonilist kaubandust (autoriõigust ja elektroonilist kaubandust reguleerivad Euroopa direktiivid, WIPO lepingud ja ka kõik muud asjakohased lepingud, konventsioonid ja seadusaktid, millega Rumeenia on liitunud või ühinenud) reguleeriv Rumeenia ja ka rahvusvaheline seadus.

 

Osa nendest seadustest ei pruugi ühtida teie riigi seadusega. Seega palume teilt, et teaksite oma riigi seadusi.

 

10. Kaebused/Abi

 

Kui teil on YTMP3.com portaali või pakutavate teenuste kohta küsimusi, kahtlusi, kaebusi või soovitusi, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil:[email protected]

 

Viimane uuendus: 16. 12. 2016