Pojmovi i Uvjeti YTMP3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com je web stranica koja pripada MANDARINE INTERNATIONAL S.A., sa sjedištem u Bukureštu, Ulica Academiei br. 8-3, 8. kat, sektor 1, Bukurešt, Rumunjska, registrirana u Trgovačkom registru s br. J4 /8533/6, porezni broj 365888, kompanija koja ja vlasnik i administrator YTMP3.com.

 

YTMP3.com stavlja na raspolaganje svojih korisnika, besplatno, konvertor koji pruža mogućnost pretvaranja foldera iz video formata u MP3 foldere, u uvjetima izričito predviđenim u ovom odjeljku Pojmova i Uvjeta.

 

Imajući u vidu da neovlašteno korištenje YTMP3.com pretpostavlja bezuvjetno prihvaćanje ovih pojmova i uvjeta i bezuvjetno pristupanje korisnika ovim uvjetima, preporučamo vam da odvojite dovoljno vremena kako biste pozorno pročitali ovaj odjeljak Pojmova i Uvjeta. Također, preporučamo vam da periodički pristupite i pročitate ažuriranu verziju Pojmova i Uvjeta za YTMP3.com.

 

Ovi se pojmovi primjenjuju bez obzira na uređaj koji koristite kako biste pristupili web stranici YTMP3 (uključivši desktop, laptop ili browser mobilnog telefona,digitalnu televiziju, mobilne telefone, osobne kompjutore vozila, prenosivi digitalni uređaji i bilo koji drugi mobilni uređaji ili priznate tehnologije, trenutno ili koje će ubuduće biti razvijene).

 

YTMP3.com nije domaćin nijednog od foldera korištenih u okviru Konvertora. URL koji ste vi unijeli čuvat će se samo za određeno vremensko razdoblje potrebno za konverziju foldera ili, onda kada to bude bilo potrebno, folder će se čuvati na vremensko razdoblje koje traže određene statističke procedure s ciljem optimizacije naših usluga.

 

2. Definicije

 

„Sadržaj YTMP3.com” obuhvaća, no bez da se ograniči na, bilo koji tekst, grafiku, smještanje na stranicu, logo, slike, audio materijale, filmove ili druge slike u pokretu, članke koji se pojavljuju stalno ili privremeno na web stranici, detalje o proizvodima i/ili software-u, objavljene ili raspoložive na bilo koji način za Korisnika na web stranici, kao i proizvode dostavljene preko web stranice.

 

„Marke, crteži”: predstavljaju komercijalne marke, logo i marke usluga (bez obzira na to jesu li ili nisu registrirane) koje su prikazane na web stranici.

 

„Autorsko pravo”: pravo da se bude priznat kao jedini autor nekog djela, s moralnim i patrimonijskim atributima predviđenima Zakonom br. 8/1996. O autorskom pravu i s njim povezanim pravima, kao i onima predviđenim međunarodnim konvencijama kojima je Rumunjska pristupila.

 

„Konvertor”: software proizvod koji ima sposobnost konverzije audio foldera iz jednog formata u drugi (na primjer, iz FLAC-a u MP3). Najčešće, ovaj odabire parametre za kodifikaciju svakog od formata ciljanog foldera kako bi se dobio kvalitetan zvuk.

 

3. Opći uvjeti za korištenje web stranice

 

YTMP3.com stavlja na vaše raspolaganje i daje vam dopuštenje koristiti proizvode /usluge koje pruža web stranica samo uz strogo poštivanje tih uvjeta. Pristupanje i korištenje web stranice YTMP3.com ostvareno je pod nadležnošću ovog pravilnika i uvjetovano je njegovim prihvaćanjem i poštivanjem. Pravila korištenja primjenjiva su svim osobama koje pristupaju ili koriste web stranicu.

 

Kako biste koristili usluge koje stavlja na raspolaganje web stranica, morate imate pravnu sposobnost pristupiti pojmovima YTMP3.com ili imati pristanak roditelja ili skrbnika da biste posjetili ovu web stranicu, a to možete učiniti samo pod njihovim nadzorom i autoritetom.

 

Pristupanjem i korištenjem web stranice YTMP3.com, izražavate svoj potpuni i bezuvjetni pristanak da ćete u potpunosti i bez izuzetka poštivati sva pravila predviđena u Pojmovima i Uvjetima YTMP3.com. U slučaju da ne prihvatite djelomično ili u potpunosti odredbe odjeljka Pojmovi i Uvjeti YTMP3.com ili u slučaju da ste pogreškom pristupili web stranici, bez namjere prihvaćanja Pojmova i Uvjeta YTMP3.com, ili ako nemate sposobnost potpunog razumijevanja ili prihvaćanja Pojmova i Uvjeta korištenja YTMP3.com, molimo vas da odmah napustite ovu web stranicu i da ne koristite proizvode YTMP3.com.

 

Posjetitelji imaju slobodan i neograničen pristup unutar web stranice i ovlašteni su koristiti web stranicu i ciljani folder koji je proizašao iz konverzije, u skladu s odredbama iz odjeljka Pojmovi i Uvjeti YTMP3.com i samo uz poštivanje pridruženih pravnih odredaba, međunarodnih konvencija, samo u osobne nekomercijalne svrhe, bez kršenja prava i legitimnih interesa trećih strana.

 

TYTMP3.com „nudi se kao takav” samo za korištenje u osobne svrhe i ne može se koristiti, ne može se kopirati, distribuirati, prenositi, proslijediti, objaviti, postirati, dati licencu ili koristiti ni na koji drugi način ili druge svrhe osim načina predviđenih u ovim uvjetima, bez prethodne pismene suglasnosti od strane YTMP3.com. Konvertor YTMP3.com (stranica za web administratore) mogu koristiti druge web stranice koje žele direktno koristiti ovaj besplatni online instrument.

Vaš pristup YTMP3.com može biti smjesta ograničen ili ukinut, bez ikakve prethodne obavijesti, bez da mi budemo primorani obrazložiti na neki način odluku, u slučaju da se prekrši bilo koja od odredba ovih Pojmova i Uvjeta.

 

Imajući u vidu da je ova usluga besplatna, vlasnik i administrator web stranice YTMP3.com može odlučiti, bez ikakvih prethodnih formalnosti ili procedura, bez pismene obavijesti, jednostrano, bez obrazloženja, bezuvjetno i u skladu s vlastitom voljom, ukidanje ili prekidanje usluga YTMP3.com. Također, ovaj može, jednostrano, bez obrazloženja i svojevoljno, odbiti pristup bilo kojem korisniku stranici YTMP3.com i/ili korištenju konvertora.

 

Zabranjeno je ometanje korištenja i eksploatacije web stranice od strane trećih, prenošenje informatičkih virusa ili drugih elemenata koji štete dobrom radu web stranice. Zabranjeno je lansiranje ili korištenje bilo kakvih informatičkih sustava, uključivši, ali ne ograničavajući se na, „bots-e”, „robote za traženje” i „offline čitače” ili bilo koji sustav koji pristupa web stranici na takav način, koji bi u određenom vremenskom razdoblju, mogao proslijediti više zahtjeva negoli bi mogla jedna osoba na razuman način, korištenjem jednog konvencionalnog web browsera, u istom vremenskom razdoblju. Zabranjeno je prikupljanje informacija ili osobnih identifikacijskih podataka s web stranice YTMP3.com, kao i korištenje komunikacijskih sustava ponuđenih na web stranici (onda kada je slučaj)u komercijalne svrhe.

 

Korištenjem web stranice, imate obvezu da ne zaobiđete, deaktivirate ili intervenirate u sigurnosne sustave web stranice ili nad sustavima koji sprječavaju ili ograničuju korištenje ili kopiranje bilo kojeg elementa iz sadržaja web stranice ili koji nameću ograničenja po pitanju korištenja web stranice.

 

4. Poštivanje zakona, prava trećih i intelektualnog vlasništva

 

YTMP3.com stavlja na raspolaganje korisnika jedan Konvertor koji će koristiti osoba o svojoj isključivoj odgovornosti, na način da ne budu oštećena nikakva prava trećih strana. Konvertor se može strogo koristiti za konverziju foldera video formata koji sadrže podatke za koje korisnik ima legalno pravo korištenja i za čije skidanje, konverziju i korištenje ne postoje pravna ograničenja na primjer, skidanje ili konverzija video foldera korisnika, skidanje ili konverzija video foldera kada je to pravo preneseno od strane autora, skidanje ili konverzija video foldera sukladno izuzetcima predviđenim u članku 33 Zakona br. 8/ 996 o autorskom pravu i povezanim pravima, skidanje ili konverzija video foldera u audio folder u obrazovne svrhe, u granicama i uz poštivanje zakonskih uvjeta, drugim situacijama izričito predviđene zakonom. Folderi proizašli konverzijom mogu se koristiti samo u osobne svrhe i, bez obzira na okolnosti, nipošto u komercijalne svrhe, a korisnik nema pravo da javno objavi, ni u kojim okolnostima i ni na kakav način, sadržaj proizašlog mp3 foldera.

 

YTMP3.com ne dopušta odvijanje nezakonitih radnji preko svoje web stranice, uključivši radnje poput kršenja nekih prava intelektualnog vlasništva. Nemate pravo, korištenjem YTMP3.com, konvertirati foldere koji sadrže nezakonite podatke, koji su dobiveni kršenjem zakona, koji krše sporazume o povjerljivosti ili autorska prava drugih osoba. Bilo koje kršenje tih uvjeta podrazumijevat će vašu isključivu odgovornost pred zakonom.

 

Molimo vas da se osigurate da, u trenutku kada na bilo koji način ubacite foldere ili bilo koje druge materijale na web stranicu (za korištenje Konvertora ili u bilo koje druge svrhe), niste prekršili prava intelektualnog vlasništva ili neka prava trećih. U slučaju da su materijali stavljeni na web stranicu YTMP3.com (za korištenje Konvertora ili u druge svrhe) preuzeti s nekih drugih web stranica, poštujte i prihvatite politiku dotične web stranice što se tiče vlasničkih prava i korištenja podataka i dotičnih materijala. Molimo vas da pročitate i poštujete pojmove i uvjete, kao i bilo koje druge dokumente koji uređuju uvjete korištenja dotičnih web stranica, inače podliježete riziku da prekršite prava vlasništva i uvjete korištenja koji idu uz dotične podatke i materijale i riskirate moguću sankciju. Zakonski uvjeti pod kojima se mogu koristiti podatci i sadržaj preuzet s drugih web stranica mogu varirati, ovisno o važećim zakonima u zemlji korisnika ili primjenjivim zakonima za nositelja izvorne web stranice. Obvezni ste informirati se u vezi tih pravnih zahtjeva i poštovati ih.

 

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve radnje povezane s podacima skinutim s web stranica trećih strana i ubačenih na YTMP3.com. U svakom slučaju, kada autorska prava nad uploadanim sadržajem i koji će se konvertirati pripadaju trećoj strani, o uvjetima u kojima se dotično djelo može koristiti i eksploatirati, mora se unaprijed dogovoriti s nositeljem prava nad skinutim/uploadanim sadržajem. Korisnik je odgovoran za zakonitost načina na koji je korišten YTMP3.com. YTMP3.com stavlja na raspolaganje samo tehničku platformu, djelujući isključivo kao dobavljač tehničkog proizvoda iz informatičkog područja. YTMP3.com ne snosi nikakvu odgovornost prema korisnika ili trećih osoba za zakonitost unesenih podataka u cilju konverzije ili za način na koji se koriste već konvertirani podaci.

 

Korištenje konvertora YTMP3.com bez poštivanja važećih zakona, pogotovo onih koje se odnose na intelektualno vlasništvo, mogu dovesti do zabrane vašeg pristupa uslugama koje pruža stranica YTMP3.com, nakon čega slijedi vaše blokiranje na našoj web stranici bez prethodnog pismenog obavještenja, u slučaju da smo obaviješteni o nastavku takvih radnji.

 

Web stranica YTMP3.com i njezin cjelokupni sadržaj, programi, marke, logo, grafika, tekstovi, audio ili video folderi, fotografije, crteži, software i baze podataka, kao i bilo koji drugi materijali objavljeni na web stranici, već su zaštićeni zakonom autorskog prava i u vlasništvu Mandarine International S.A. ili njegovih partnera.

 

Web stranica i njezin sadržaj zaštićeni su rumunjskim zakonom u vezi autorskih prava, kao i međunarodnim zakonom primjenjivim u vezi autorskih prava. Korištenje loga YTMP3.com i drugih marki koje pripadaju Mandarine International S.A. ili asocijacija s imenom YTMP3.com ili Mandarine International S.A. zabranjeni su bez naše prethodne pismene suglasnosti.

 

Neovlašteno kopiranje, kao i bilo koja druga intervencija, transformacija ili izmjena informatičke aplikacije na kojoj se temelji web stranica zabranjene su bez ovlaštenja nositelja autorskih prava nad aplikacijom.

 

Ukoliko smatrate da je vaše autorsko pravo prekršeno neodgovarajućim korištenjem web stranice YTMP3.com, ohrabrujemo vas da nam pošaljete pismenu obavijest u kojoj da upozorite na to kršenje prava, da nam dostavite točne podatke o nezakonitom korištenju i dokaz činjenice da se spomenuto kršenje odnosi na vaša prava. Pismena obavijest mora sadržati podatke koji će omogućiti prepoznavanje kopiranog djela, web stranicu ili link s kojeg tvrdite da je preuzeto, ukratko moraju biti navedeni dokazi, ali uvjerljivo, tako da podrže činjenicu da ste vi nositelj autorskih prava nad djelom ili dokaz činjenice da djelujete u ime nositelja prava, kao i izjavu o vlastitoj odgovornosti u kojoj preuzimate rizik snošenja posljedica koje se nameću u slučaju da niste djelovali na zakonit način. Pismene će se obavijesti slati na [email protected]

 

U slučaju da primimo pismenu obavijest poput ove gore navedene, administrator i/ili vlasnik YTMP3.com dostavit će obrazac za identifikaciju korisnika koji je na neodgovarajući način koristio proizvod i, na taj način, prekršio prava i pokušat će dotičnom korisniku blokirati pristup YTMP3.com za ubuduće.

 

5. Ograničenje odgovornosti

 

Pristupanjem YTMP3.com, utvrđujete činjenicu da se korištenje web stranice obavlja na vlastiti račun, a vi ste jedina osoba odgovorna za poštivanje zakona, prava trećih osoba i uvjeta u kojima je ovaj proizvod stavljen vama na raspolaganje.

 

YTMP3.com neće odgovarati za ponašanje korisnika i neće snositi odgovornost za štete nanesene od istih nekim trećim osobama, jer YTMP3.com stavlja na raspolaganje korisnika samo jedan tehnički proizvod, popraćen uvjetima o korištenju koji, ako se poštuju, jamče poštivanje zakona i legalnih prava i interesa osoba.

 

YTMP3.com, vlasnik/administrator ove stranice, sve pravne osobe i pridruženi entiteti, partnerska društva ili koja pripadaju istoj grupi, ugovorni partneri, zaposlenici i ostali predstavnici Mandarine International S.A. koji su uključeni u dostavljanje bilo kakvih usluga pruženih u okviru web stranice, uključivo kreiranje i objavljenje materijala, nisu odgovorni za izravne ili neizravne štete, bilo kakve prirode, koje bi proizašle iz pristupanja web stranici ili koje su asocirane korištenju web stranice ili njezinom sadržaju, čak ni u situaciji kada su prethodno pismeno obaviješteni o mogućem nastanku takvih gubitka. Štoviše, njihova odgovornost ne može biti proširena na zlonamjerno korištenje, suprotno zakonu ili nepoštivanjem nametnutih uvjeta, od strane korisnika YTMP3.com.

 

YTMP3.com ne preuzima nikakav rizik za štete prouzrokovane korisnicima pristupanjem web stranici, uključivši potencijalne informatičke viruse ili neke druge štetne elemente koji oštećuju kompjutore ili druge elektroničke uređaje korisnika ili posjetitelja, ili štete mrežama s kojih se pristupilo web strancici, ili zbog nekih drugih gubitaka podataka. Pristupanje i korištenje YTMP3.com odvija se na isključivoj odgovornosti korisnika.

 

YTMP3.com ne odgovara za promjenu, ukidanje ili prekidanje usluga koje su raspoložive preko web stranice.

Za one odjeljke web stranice koje sadrže mišljenja čitatelja, odgovornost za sadržaj tih mišljenja pripada isključivo njihovim autorima. YTMP3.com je opravdan da ne objavljuje ona mišljenja koja su u suprotnosti s pojmovima i uvjetima korištenja ili onima koji nanose štetu na bilo koji način reputaciji vlasnika YTMP3.com, partnerima ili trećim stranama.

 

YTMP3.com ne može ni na koji način jamčiti da će se usluge koja pruža odvijati bez prekida, pravovremeno, sigurno i bez grešaka. Objavljeni materijal ima čisto informativni karakter i ne može zamijeniti, u primjenjivim slučajevima, mišljenja stručnjaka.

 

YTMP3.com odbija bilo kakvu odgovornost što se tiče jamčenja točnosti teksta koji dostavljaju treće osobe.

 

Domaćin i dobavljač cjelokupnog obrazovnog, društvenog, informacijskog i medijskog teksta kojemu korisnik pristupa preko YTMP3.com, eksterne su web stranice, čiji je sadržaj dostupan širokoj javnosti. Ove web stranice i njihovi operateri snose cjelokupnu odgovornost za sadržaj koji se nalazi na njima, koji se dostavlja i/ili šalje, a YTMP3.com ne održava nikakvu vezu s web stranicama trećih osoba pa, prema tome, ne odgovara za dotični sadržaj i ne može ga ni kontrolirati.

 

6. Zaštita podataka i povjerljivost. Pohrana informacija. Obrada podataka osobnog karaktera.

 

Obično, naša se web stranica može koristiti bez unošenja nekih podataka osobnog karaktera. U slučaju da se osobni podaci prikupljaju, pohranjuju i koriste (poput imena, email adrese ili adrese) na našoj stranici, to će se uvijek dogoditi samo uz poštivanje pravnih propisa Zakona 677/2001. o zaštiti osoba u vezi obrade podataka osobnog karaktera i slobodnom protoku tih podataka.

 

YTMP3.com pohranit će sve podatke koje nam pošaljete u trenutku registracije u cilju korištenja naših usluga online, kako biste koristili našu službu za podršku klijenata ili za tehničku podršku, i u tom trenutku moguće je da ćemo vas zamoliti popuniti obrazac u kojem ćete navesti vaše ime i vašu email adresu. Te će se informacije čuvati u našoj bazi podataka.

 

Ovaj website koristi vlastite cookies/kolačiće , kao i kolačiće trećih osoba, kako bi bolje razumio vaše potrebe i kako bi poboljšao proizvode i usluge, kao i da bi ponudio posjetiteljima puno bolje iskustvo surfanja i usluge koje su prilagođene osobnim interesima. Vaši osobni podati mogu se koristiti za što bolju personalizaciju usluga YTMP3.com, kao i u marketinške svrhe.

 

Cookies (kolačići) koji pripadaju trećima i koji se mogu sresti na ovoj web stranici mogu doći od sljedećih entiteta: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense itd., kao i od korisnika usluga oglašavanja koje pruža naša kompanija u određenom trenutku preko web stranice. Možete pogledati kompletan popis kolačića koji pripadaju trećima u odjeljku ”Politika cookija/kolačića”. YTMP3.com nema pristup tim kolačićima i ne može ih kontrolirati.

 

YTMP3.com imat će mogućnost proslijediti prikupljene podatke partnerskim web stranicama, stranicama koje pripadaju istoj grupi ili posebno preferiranim partnerima.

Također, YTMP3.com imat će mogućnost koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirao, pohranio i promijenio podatke osobnog karaktera i kako bi vam proslijedio informacije o novim ponudama, promocijama, porukama oglašavanja ili o direktnom marketingu. Ukoliko ne želite da vas više kontaktira ili želite promjenu bilo kakvih informacija koje vam stavljamo na raspolaganje, možete to direktno zatražiti na sljedećoj email adresi: [email protected]

 

Bilo koja druga vrsta obavijesti i materijala koje nam proslijedite preko ove web stranice, poput pitanja, komentara, sugestija ili sličnih poruka, smatrat će se nepovjerljivim i neće biti podložne nikakvom režimu zaštite. Također, YTMP3.com ne preuzima nikakvu odgovornost za situacije kada korisnik objavi bilo kakve osobne podatke, na vlastitu inicijativu, u javnoj poruci, na web stranici YTMP3.com.

 

7. Poveznice prema drugim stranicama (članak 15 Zakona 365/2002.)

 

Zabranjeno je uspostavljati veze s drugim web stranicama ili obrnuto, bez prethodne pismene suglasnosti.

 

Web stranica YTMP3.com sadrži poveznice prema web stranicama trećih ili prema drugim uslugama koje ne drže ili ne kontroliraju administratori YTMP3.com. Korištenje i pristupanje tim poveznicama ovisi o izboru korisnika i, u trenutku kada se istima pristupi, korisnici podliježu politici dotične web stranice. Preporučamo vam da pročitate pojmove korištenja i izjave o povjerljivosti svih web stranica trećih strana prije nego što ih koristite ili prije nego proslijedite osobne podatke ili bilo koje druge informacija na ili s tih web stranica.

 

YTMP3.com nema kontrolu nad i nije odgovoran za raspoloživost tih stranica, za njihov sadržaj, za moguće kršenje autorskih prava, povjerljivosti koju pružaju te stranice, za sigurnosne sustave kojima raspolažu, da li te stranice sadrže informatičke viruse ili druge štetne elemente koji vas mogu dovesti u opasnost ili koji uzrokuju štete kompjutoru ili drugim elektroničkim uređajima, ili mreži s koje ste pristupili web stranici ili za bilo koje druge gubitke podataka.

 

Istodobno, YTMP3.com ne može se smatrati odgovornim za vrstu proizvoda ili drugih materijala koje nude te web stranice, za komercijalne djelatnosti koje dotične stranice odvijaju ili za gubitke koje korisnici bi mogli pretrpjeti pristupanjem dotičnim vezama ili u vezi s informacijama, sadržajem, dobrima ili uslugama koje im stavljaju na raspolaganje dotične stranice.

 

8. Izmjena ovih pojmova

 

YTMP3.com ima pravo izmijeniti ili zamijeniti, u bilo kojem trenutku, sadržaj pojmova i uvjeta za korištenje, sa ili bez prethodne obavijesti korisnika. Novi uvjeti postaju primjenjivi u trenutku kada se objave na web stranici i nemaju retroaktivnih učinaka.

 

O bilo kojoj izmjeni, bez obzira na njezin značaj, kao i zamjeni pojmova i uvjeta, odlučuje Mandarine International S.A.

 

Molimo vas da provjerite i pomno pročitate ove pojmove imajući u vidu da će se svake izmjene primijeniti odmah u trenutku objave na web stranici. Korištenje web stranice nakon što se te izmjene objave smatrat će se prešutnim prihvaćanjem izmjena.

 

9. Primjenjivi zakon

 

Posjećivanjem web stranice, korisnik se slaže da za svaki spor, po pitanju sudske nadležnosti, nadležni su sudovi u Bukureštu, Rumunjskoj.

Primjenjivi je zakon zakonodavstvo Rumunjske, kao i međunarodne odredbe o autorskim pravima, intelektualnom vlasništvu i elektroničkoj trgovini (Europske direktive o autorskim pravima i elektroničkog trgovini, Ugovori OMPI i bilo koji drugi ugovori, konvencije i primjenjivi sporazumi, koje je Rumunjska potpisala ili kojima je pristupila).

 

Dio ovih odredbi mogle bi biti nekompatibilne sa zakonodavstvom u vašoj zemlji, prema tome molimo vas da se informirate u vezi propisa u vašoj zemlji.

 

10. Pritužbe/Podrška

 

Za bilo koja pitanja, sumnje, pritužbe, sugestije u vezi web stranice ili usluge koje pruža YTMP3.com, molimo vas da nas kontaktirate na sljedećoj email adresi: [email protected]

 

Zadnje ažuriranje: 16. 12. 2016