Az YTMP3.com Szerződéses Feltételei

 

1. Az YTMP3.com weboldalról

 

Az YTMP3.com weboldal a MANDARINE INTERNATIONAL SA társaság, melynek székhelye București Strada Academiei nr 28-30, etaj 8, sector 1, București, cím alatt található, cégjegyzékszáma: J40/8533/2016, adószáma 36225888, által fenntartott oldal, mely társaság egyben az YTMP3.com birtokosa és karbantartója is.

 

Az YTMP3com saját felhasználói részére ingyenes használatra bocsátja a video formátumból MP3 fájlokba történő konvertálást lehetővé tevő átalakító eszközét, az alább ismertetett Szerződéses Feltételek rész tartalmának kifejezett módon történő elfogadása mellett.

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy az YTMP3.com használata ezen Szerződéses Feltételek feltétlen elfogadását és tiszteletben tartását követeli meg, azt javasoljuk, hogy fordíts megfelelő időt és figyelmet jelen Szerződéses Feltételek elolvasására és megértésére. Továbbá azt is javasoljuk, hogy időről időre olvassa el jelen Szerződéses Feltételek fejezetnek az YTMP3.com weboldalon megjelenő frissített változatait.

 

Jelen feltételek az YTMP3 weboldal böngészésére használt készülék típusától függetlenül érvényesek (legyen az személyi számítógép, laptop vagy mobil böngésző, digitális televízió, mobiltelefon, gépjármű személyi számítógépe, hordozható digitális eszköz vagy bármely olyan mobil vagy számítástechnikai berendezés, mely jelenleg szabványosított vagy a jövőben kerül kifejlesztésre).

 

Az YTMP3.com weboldal nem tárolja a Konverter által használt fájlok egyikét sem. A beillesztett URL-címet csak az alatta megtalálható fájl konvertálásához szükséges ideig tárolja, amikor ez szükséges, a fájl ideiglenes tárolása csupán adott, a szolgáltatásaink optimalizálását szolgáló statisztikai eljárások által megkövetelt időtartam erejéig történik .

 

2. Meghatározások

 

Az „YTMP3.com Tartalom”: mely anélkül, hogy csupán arra korlátozódna, magában foglal minden szöveget, grafikát, oldal elrendezést, logót, képet, hanganyagot, filmet, mozgóképet vagy cikkeket, melyek a weboldalon alkalmilag vagy rendszeresen megjelennek, a termékek és/vagy szoftverek leírását, amelyek a weboldalon jelennek meg, vagy amelyeket a Felhasználó a weboldalról bármely módon elérhet, valamint a weboldal által elérhetővé tett összes terméket.

 

„Védjegyek, rajzok”: azokat kereskedelmi márkákat, logókat vagy szolgáltatáshoz társított jelzéseket foglalja magába (függetlenül attól, hogy van-e védjegyük) amelyek a weboldalon megjelennek.

 

„Szerzői jogok”: azok a jogok, melyek egyedül az alkotás szerzőjét illetik meg, aki a Szerzői Jogok és azokhoz kapcsolódó további jogosultságokról szóló 8/1996 sz. törvény, valamint az összes Románia által aláírt nemzetközi egyezmény szerint vagyoni és erkölcsi tekintetben is erre jogosult.

 

„Konverter”: olyan szoftver termék, amely alkalmas egy hangfájlnak egy adott formátumból egy másikba történő átalakítására (például FLAC-ból MP3-ba). Sok esetben ez választja ki a kódolási paramétereket a célfájl minden lehetséges formátuma számára, a kiváló hangminőség elérése érdekében.

 

3. A weboldal használatának általános feltételei

 

Az YTMP3.com kizárólag az itt megfogalmazott feltételek szigorú tiszteletben tartása mellett bocsátja az Ön rendelkezésére és teszi elérhetővé a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat. Az YTMP3.com weboldalhoz való hozzáférés és annak használata kizárólag jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően és annak tiszteletben tartása mellett lehetséges. A használati szabályzat egyformán érvényes minden személyre, aki a weboldalt használni szeretné.

 

A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez először is szükséges az YTMP3.com feltételeinek elfogadásához szükséges törvényi jogosultság vagy a szülő/gyám beleegyezése és felügyelete a weboldal látogatásához.

 

A YTMP3.com weboldal látogatása és használata által teljes és feltételek nélküli beleegyezését adja az YTMP3.com által megszabott Szerződéses Feltételek összes előírásában foglaltak maradéktalan tiszteletben tartására. Amennyiben akár részben elutasítja az YTMP3.com által megszabott Szerződéses Feltételek tartalmát, vagy amennyiben véletlen folytán lépett fel a weboldalra, anélkül, hogy előzetesen elfogadta volna az YTMP3.com Szerződéses Feltételek fejezetének minden előírását, vagy ha nem rendelkezik az YTMP3.com felhasználására vonatkozó Szerződéses Feltételek fejezetben megfogalmazott előírások megértéséhez és betartásához szükséges képességekkel, megkérjük, távozzon a weboldalról és ne használja az YTMP3.com termékeit.

 

Amennyiben tiszteletben tartják az YTMP3.com weboldal Szerződéses Feltételek fejezetében foglalt előírásokat, a vonatkozó törvényi rendelkezéseket és nemzetközi egyezményeket, a látogatók korlátlanul és szabadon férhetnek hozzá a weboldal tartalmához és a konvertálás eredményeként kapott célfájlhoz, amennyiben annak felhasználása kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célú, valamint nem sérti tetszőleges harmadik fél jogilag megalapozott érdekeit és jogait.

 

Az YTMP3.com „önmagában” csak személyes célokra használható és az YTMP3.com előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem használható, másolható, terjeszthető, továbbítható, publikálható, értékesíthető, használható fel licencként, osztható meg vagy alkalmazható a jelen Szerződéses Feltételek által megszabottaktól eltérő módon vagy eltérő célokra. Az YTMP3.com konverter (a webmesterek számára fenntartott lap) közvetlen módon felhasználható olyan más weboldalak által, amelyek ezt az ingyenes online eszközt használni szeretnék.

A hozzáférés az YTMP3.com weboldalhoz azonnali módon felfüggeszthető, minden előzetes értesítés hiányában, anélkül, hogy annak okait megindokolnánk, amennyiben a felhasználó jelen Szerződéses Feltételek bármelyikét áthágja.

 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, az YTMP3.com weboldal tulajdonosa, mindenféle előzetes formalitás vagy értesítés nélkül, egyoldalúan, indoklás nélkül, semmilyen feltétel által nem korlátozva és saját akarata szerint elhatározhatja az YTMP3.com szolgáltatásainak felfüggesztését vagy megszüntetését. Hasonlóan, egyoldalúan, indoklás nélkül és saját akarata szerint megtagadhatja bármely látogatónak az YTMP3.com weboldalhoz és/vagy konverter használatához való hozzáférését.

 

Tilos a weboldal használatának és működésének harmadik fél által történő megzavarása, szoftvervírusoknak vagy egyéb olyan ártalmas termékeknek a terjesztése, melyek a weboldal megfelelő működését megzavarják. Tilos mindenféle informatikai rendszer elindítása vagy használata, ideértve a „bot-okat”, „keresőrobotokat” illetve az „offline olvasókat”, valamint minden olyan rendszert, amelyek úgy csatlakoznak a weboldalhoz, hogy adott időtartam alatt olyan nagyszámú csatlakozási kísérletet kezdeményeznek, amely az embereknek egy hétköznapi böngésző segítségével megvalósítható próbálkozásai által lehetséges kísérletek számértékeket jóval túlhaladja, azonban anélkül, hogy a fenti tiltás csupán ezen eszközökre korlátozódna. Tilos mindenféle személyes és azonosító jellegű adat gyűjtése az YTMP3.com weboldalról, valamint a weboldal által rendelkezésre bocsátott kommunikációs eszközök kereskedelmi célú felhasználása (amikor ennek esete áll fenn).

 

A weboldal használata által kötelezettséget vállal, hogy nem kerüli meg, nem hatástalanítja a weboldal biztonsági rendszerét és nem is avatkozik bele annak működésébe, továbbá semmilyen olyan további biztonsági eszközébe sem, amelyek a weboldal tartalmához való hozzáférést és azok lemásolását akadályozzák, valamint a weboldal használatához korlátokat szabnak.

 

4. A törvényesség, a szerzői jogok, illetve harmadik felek jogainak tiszteletben tartása

 

Az YTMP3.com a felhasználó rendelkezésére bocsát egy Konvertert, amelyet az adott személy saját és kizárólagos felelősségére oly módon használhat, hogy ezáltal harmadik felek jogai ne sérülhessenek. A Konverter szigorúan olyan video fájlok átalakítására használható, amelyek olyan adatokat tartalmaznak, melyek használatára a felhasználó jogosult és amelyek letöltésére és konvertálására nincsenek törvényi korlátozások (például a felhasználó saját video fájljainak letöltése és konvertálása, vagy olyan video fájljok letöltése és konvertálása, melyek szerzői jogait a szerző továbbadta a felhasználók részére, olyan video fájlok letöltése és konvertálása melyek a szerzői, illetve azzal kapcsolatos jogokra vonatkozó 8/1996 sz. törvény 33. cikkelye alapján kivételt képeznek, video fájlok letöltése és hangfájlba történő konvertálása oktatási céllal, a törvény szabta korlátok tiszteletben tartása mellett, vagy kifejezetten a törvényben előírt helyzetekben). A konvertálás eredményeként nyert fájlok minden körülménytől függetlenül kizárólag személyes, és semmiképp sem üzleti célokra használhatók fel, a felhasználó nem rendelkezvén azokkal a jogosultságokkal, melyek lehetővé tennék számára az így nyert mp3 fájl tartalmának nyilvános megosztását.

 

Az YTMP3.com nem engedélyezi semmiféle illegális tevékenység folytatását saját weboldalán, ideértve a szerzői jogok megsértését magukkal vonó cselekményeket is. Az YTMP3.com használata által nem ruház fel senkit törvénytelen vagy törvénysértő módon megszerzett adatok konvertálásának jogosultságával, vagy melyek bizalmas jellegűek, vagy mások szerzői jogait sértik. Ezen rendelkezések bármelyikének megsértése a felhasználó törvényi felelősségre vonását vonja maga után.

 

Kérjük felhasználóinkat, bizonyosodjanak meg arról, hogy amikor a weboldal keretein belül bármilyen módon fájlokat vagy bármilyen más anyagokat tölt fel (a Konverter felhasználása érdekében vagy más célból), nem sérti meg harmadik felek szerzői vagy más típusú jogait. Amennyiben az YTMP3.com weboldal keretein belül feltöltött anyagok (a Konverter felhasználása érdekében vagy más célból) más weboldalakról származnak, a felhasználónak kötelessége tiszteletben tartani és elfogadni az adott weboldal szerzői jogokra, adatfelhasználásra és az illető anyagok használatára vonatkozó politikáját. Kérjük felhasználóinkat, olvassák el és tartsák be az érintett weboldalak Szerződéses Feltételeire vonatkozó dokumentumait, ellenkező esetben szerzői és használati jogok megsértésének jogi következményeit kockáztatják. A tartalmak és adatok felhasználásának törvényi feltételei változóak a felhasználó, illetve a forrás weboldal működési helyén érvényben lévő törvények függvényében. A felhasználó kötelessége, hogy saját kötelezettségeiről tájékozódjon és a rá vonatkozó törvényeket betartsa.

 

A felhasználó teljes mértékben felelős harmadik felek weboldalairól az YTMP3.com weboldalára feltöltött adatokért. Minden olyan esetben, amikor a le, illetve utána feltöltött tartalomra vonatkozó szerzői jogok harmadik a felet illetik meg, az érintett alkotásnak a felhasználására vonatkozó feltételeket előzetesen a jogok birtokosával kell egyeztetni. A felhasználó felelősséggel tartozik az YTMP3.com általa történő használatának törvényességéért. Az YTMP3.com maga csak a műszaki hátteret biztosítja, kizárólag egy informatikai termék beszállítójaként működik. Az YTMP3.com nem visel semmilyen felelősséget sem a felhasználóval, sem harmadik féllel szemben a konvertálás céljából feltöltött adatok származásának, illetve használatának törvényességéért.

 

Az YTMP3.com konverter használata során a hatályos törvényeknek, különösen a szerzői jogokra vonatkozóaknak be nem tartása a felhasználónak az YTMP3.com weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférésének letiltását vonhatja maga után, majd a weboldalról való kitiltását eredményezheti előzetes értesítés nélkül, amennyiben kiderül, hogy az adott felhasználó továbbra is törvénytelen tevékenységet folytat.

 

Az YTMP3.com weboldal, illetve ennek teljes tartalma, programjai, védjegyei, logói, grafikája, szövegei, hang- vagy video fájljai, fényképei, rajzai, szoftverei és adatbázisai, valamint a weboldalon található összes többi anyag a szerzői jogok védelmét élvezik és a Mandarine International S.A. vagy partnerei tulajdonát képezik.

 

A weboldal, illetve annak tartalma a szerzői jogok tekintetében a Romániában hatályos törvények védelmét élvezi, továbbá azok vonatkozásában az alkalmazandó nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alá esik. Az YTMP3.com logójának, a Mandarine International S.A. egyéb védjegyeinek, az YTMP3.com, illetve a Mandarine International S.A. nevének használata előzetes írásos beleegyezésünk nélkül szigorúan tilos.

 

A weboldal alapját képező informatikai applikáció jogosulatlan másolása, valamint ebbe történő bármilyen beavatkozás, átalakítás vagy módosítás az applikáció szerzői jogainak birtokosának előzetes felhatalmazása nélkül szigorúan tilos.

 

Amennyiben bármely felhasználónk úgy gondolja, hogy szerzői jogai sérültek az YTMP3.com weboldal nem megfelelő használatának következtében, arra kérjük, hogy írott értesítésben jelezze a jogtiprás bekövetkezését, illetve szolgáltasson pontos adatokat és bizonyítékokat arra, hogy a megsértett szerzői jogokat személyesen birtokolja. Az értesítésnek tartalmaznia kell olyan adatokat, melyek az átmásolt alkotás azonosítását lehetővé teszik, továbbá tartalmaznia kell annak a weboldalnak vagy linknek a webcímét, ahonnan a felhasználó állítása szerint az anyagot lemásolták, valamint olyan rövid, de meggyőző bizonyítékokat, melyek alátámasztják a szerzői jogok birtoklásának a tényét vagy annak a bizonyítékát, hogy a jogos tulajdonos nevében jár el, ugyanakkor egy olyan nyilatkozatot is, amelyben írásban vállalja minden következményét annak, ha nem törvényes módon járt el. Kérjük, az értesítést a [email protected] címre küldjék.

 

Amennyiben a fent említett értesítést kapunk, az YTMP3.com weboldal tulajdonosa és/vagy ügyvezetője a törvénytelenül eljáró, és így a szerzői jogokat megsértő felhasználó azonosítását rendeli el, valamint azt is, hogy az érintett felhasználónak az YTMP3.com weboldalhoz való jövőbeni hozzáférését tiltsák meg.

 

5. A felelősség korlátozása

 

Az YTMP3.com weboldal felkeresése által minden felhasználó elismeri azt a tényt, hogy a weboldal látogatása saját felelősségére történik, ő lévén az egyetlen személy, aki felelősséggel tartozik a törvényeknek, harmadik felek jogainak és a termékhasználat feltételeinek tiszteletben tartásáért.

 

Az YTMP3.com nem felel a felhasználók viselkedéséért és nem vonható felelősségre az általuk harmadik felek számára okozott károk miatt, mivel az YTMP3.com csupán a felhasználók rendelkezésére bocsát egy műszaki terméket, melynek használatát bizonyos feltételekhez köti, amely feltételek betartása által nem sérülnek a törvényi előírások, törvényes jogok és személyi érdekek.

 

Az YTMP3.com, annak tulajdonosa/ügyvezetője, az összes jogi személy és kapcsolódó jogi entitás, a velük partnerségben lévő vagy azonos csoportba tartozó társaságok, szerződéses partnerek, a Mandarine International SA alkalmazottai és képviselői, akik a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatásokat biztosítják, ideértve az anyagok létrehozását és publikálását, nem felelősek azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek a weboldal és annak tartalmának felhasználása által vagy azokkal összefüggésben keletkeztek - még abban az esetben sem, amikor ennek lehetőségéről előzetesen tájékoztatták őket. Továbbá, ezek felelőssége nem terjeszthető ki az YTMP3.com által megszabott feltételeknek a felhasználók általi megszegésével, illetve rossz szándékú vagy törvénytelen módon történő felhasználásával összefüggő esetekre sem.

 

Az YTMP3.com nem vállal át semmiféle olyan kockázatot, melyet a felhasználó számára a weboldal használata okozhat, ideértve az esetleges informatikai vírusok által okozott vagy egyéb, a felhasználók vagy a látogatók számítógépeiben és elektronikai eszközeiben bekövetkezett károkért, vagy azokban a belső hálózatokban történő károk keletkezéséért, amelyekből a weboldal látogatása történik, illetve semmilyen más veszteségért sem. Az YTMP3.com használata és látogatása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

 

Az YTMP3.com nem tartozik felelősséggel a weboldal által elérhetővé tett szolgáltatások módosításáért, megszakításáért vagy felfüggesztéséért.

A weboldal azon felületein, amelyek a felhasználók véleményét jelenítik meg, a kinyilvánított véleményért teljes mértékben annak szerzője tartozik felelősséggel. Az YTMP3.com jogosult azon vélemények publikálásának megtagadására, melyek szemben állnak jelen Szerződéses Feltételekkel vagy az YTMP3.com, valamint partnerei és harmadik felek részére károsak lehetnek.

 

Az YTMP3.com semmilyen módon sem tudja garantálni azt, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat megszakítás nélkül, hasznos időben, mindig kiszámíthatóan és hibátlanul tudja ügyfelei részére biztosítani. A publikált anyagok tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők szakértői véleménynek.

 

Az YTMP3.com elutasít minden felelősséget a harmadik felek által kibocsátott tartalmak pontosságára vonatkozólag.

 

Az YTMP3.com által nyújtott oktatási, társadalmi, tájékoztató és multimédiás jellegű anyagokat olyan külső webhelyeken tárolják és szolgáltatják, melyek tartalma nyilvános a nagyközönség számára. Ezek a webhelyek tartoznak felelősséggel az általuk tárolt, szolgáltatott és továbbított tartalomért, míg az YTMP3.com nem tart fenn semmilyen viszonyt bármely harmadik fél által fenntartott weboldallal, így ennek következtében nem felelős azok tartalmáért és nincs is hatással azokra.

 

6. Bizalmas adatok védelme. Információtárolás. Személyi jellegű adatok kezelése.

 

Általános esetben weboldalunk használata személyes jellegű adatok igénylése nélkül történik. Amennyiben weboldalunk keretein belül mégis személyes jellegű adatok (mint például a név, lakcím, e-mail cím, stb.) gyűjtésére, tárolására és felhasználására kerülne sor, az kizárólag a személyes jellegű adatok védelméről, felhasználásáról és azok szabad áramlásáról szóló, 677/2001 sz. törvény erre vonatkozó előírásainak szigorú tiszteletben tartása mellett történik.

 

Az YTMP3.com a regisztráció pillanatában az ügyfelektől kért adatokat abból a célból kéri tőlük, hogy azok az általa nyújtott online szolgáltatásait használhassák, illetve esetleges műszaki segítségnyújtás igénylésének esetére, amikor is az ügyfeleket arra kérjük, hogy töltsenek ki egy regisztrációs lapot, amely tartalmazza nevüket és e-mail címüket is. Ezeket a bizalmas információkat saját adatbázisunkban őrizzük.

 

Ez a weboldal saját, valamint egyes harmadik felektől származó cookie-kat használ annak érdekében, hogy a felhasználók személyi igényeire betekintést nyerve javíthassa termékeit és szolgáltatásait, valamint azért is, hogy látogatói számára sokkal jobb navigációs élményt nyújthasson, és hogy szolgáltatásait a felhasználók személyes igényeire szabhassa. A személyes adatokat az YTMP3.com által nyújtott szolgáltatások személyre szabása mellett még marketing célokra is használhatjuk.

 

A harmadik felek által jelen weboldalon megjelenített cookie-k a következő entitásoktól származhatnak: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense etc., valamint azoktól a reklámszolgáltatóktól is, akik adott időpontokban weboldalunk részéről ilyen jellegű szolgáltatásokat igényeltek. A harmadik felekhez tartozó cookie-k teljes listája a” Cookie-kra vonatkozó üzletpolitika” című fejezet alatt elérhető az ügyfelek számára. Az YTMP3.com nem férhet hozzá ezekhez a cookie-khoz és nem is irányíthatja azokat.

 

Az YTMP3.com rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy az összegyűjtött adatokat tovább adhassa partner weboldalak részére vagy saját cégcsoporton belüli vagy kiemelt külső partnerek számára elérhetővé tegye.

Ugyanakkor az YTMP3.com rendelkezik azokkal a jogosultságokkal, hogy a felhasználóktól begyűjtött személyes adatokat a velük történő kapcsolatfelvétel céljából felhasználhassa annak érdekében, hogy a felhasználók részére információkat juttasson el újabb ajánlatokról, akciós lehetőségekről, hirdetéseket továbbítson vagy direkt marketing célokra használhassa azokat. Amennyiben bármely felhasználónk úgy gondolja, hogy nem óhajtja további közvetlen megkereséseinket vagy az általunk rendelkezésre bocsátott információk módosítását szeretné, ezt közvetlenül a [email protected] e-mail címen kérheti.

 

Bármilyen más, a jelen weboldalon keresztül továbbított adat vagy anyag, mint például a kérdések, kommentek, javaslatok vagy további hasonló üzenetek nem szerepelnek bizalmas adatként, így ezért semmilyen védelemmel nem rendelkeznek. Ugyanakkor az YTMP3.com nem vállal semmilyen felelősséget olyan esetekkel kapcsolatosan sem, amelyek alkalmával a felhasználó saját kezdeményezésére nyilvános üzenetben személyes adatokat hoz nyilvánosságra és oszt meg az YTMP3.com felületén.

 

7. Más oldalakkal való kapcsolat (365/2002 sz. törvény, 15. cikk.)

 

Előzetes írásos beleegyezés hiányában szigorúan tilos más weboldalak felé vagy azok felől jelen weboldalra mutató direkt kapcsolatot beágyazni.

 

Az YTMP3.com weboldal harmadik felek weboldalai, illetve több olyan külső szolgáltatás felé nyújt csatlakozási lehetőséget, melyeket nem az YTMP3.com rendszergazdái birtokolnak vagy irányítanak. Az ezekhez való csatlakozásról a felhasználó dönt, aki a csatlakozás pillanatával kezdődően aláveti magát az illető weboldal működési politikájának. Azt javasoljuk, hogy mielőtt harmadik felek weboldalait használná és azok számára személyes adatait vagy bármely más hasonló információt hozzáférhetővé tenne, figyelmesen olvassa el azok használati feltételeit és adatvédelmi politikáját.

 

Az YTMP3.com nem rendelkezik irányítással ezen weboldalak felett és így ezek hozzáférhetősége, tartalma, általuk elkövetett esetleges szerzői jogsértések, megbízhatóságuk, informatikai védelmi rendszereik miatt nem tartozik felelősséggel, amennyiben ezek informatikai vírusokat vagy egyéb káros szoftvereket tartalmaznak vagy olyan ártalmas tartalmakat közvetítenek, melyek károsíthatják számítógépét, egyéb elektronikai eszközét vagy a hálózatot, amelyen keresztül a weboldalra belép, továbbá bármilyen más, ezekkel összefüggésbe hozható veszteségekért sem felelős.

 

Ugyanakkor az YTMP3.com nem vonható felelősségre a hirdetett termékekkel kapcsolatosan vagy olyan más anyagokért, amelyeket ezeken a weboldalakon ajánlanak, valamint az illető oldalakon keresztül folytatott kereskedelmi tevékenységekért, továbbá semmiféle olyan veszteségért és kárért, amelyet a felhasználók az adott weboldalakhoz csatlakozva szenvedhetnek el vagy ezeken a weboldalakon a rendelkezésükre bocsátott információkkal, tartalmakkal, javakkal vagy szolgáltatásokkal összefüggésben következnek be.

 

8. Jelen feltételek módosításai

 

Az YTMP3.com fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megváltoztassa a használatra vonatkozó Szerződéses Feltételeket, a felhasználó előzetes értesítésével vagy anélkül. Az új feltételek a weboldalon történő megjelenésükkel egyidejűleg lépnek érvénybe, hatályuk pedig nem visszamenőleges.

 

Minden módosítás, függetlenül annak jelentőségétől, illetve a használati Feltételek megváltoztatása a Mandarine International S.A társaság kizárólagos jogosultsága.

 

Kérjük, hogy a Feltételeket rendszeres időközönként olvassa át, figyelembe véve azt a tényt, hogy a módosítások a weboldalon történő megjelenésük pillanatában lépnek hatályba. A weboldal használata a módosítások után a módosításoknak a felhasználó általi hallgatólagos elfogadását jelenti.

 

9. Hatályos törvénykezés

 

A weboldal látogatása által a felhasználó elfogadja, hogy bármilyen jogvita rendezése a romániai illetőségű Bukaresti Törvényszék hatáskörébe tartozik.

A jogviták rendezésére alkalmazott törvényi keret a Romániában hatályos jogrend, valamint a szerzői jogok, szellemi tulajdonjogok és elektronikus kereskedelem terén érvényben lévő nemzetközi törvénykezés rendelkezései (Szerzői Jogokra és Elektronikus Kereskedelemre vonatkozó Európai Irányelvek, a WIPO Szerződések és minden olyan nemzetközi Szerződés, Konvenció és Egyezmény, amelyeket Románia elfogadott, melyekhez csatlakozott, és amelyeket aláírt).

 

Mivel ezen rendelkezések részben összeférhetetlenek lehetnek adott felhasználók országában hatályos törvényekkel, ezért arra kérjük minden felhasználónkat, hogy előzetesen tájékozódjon az országában érvényben lévő törvényi rendelkezések természetéről.

 

10. Panasztétel/Segítségkérés

 

Minden, az YTMP3.com weboldallal és annak működésével kapcsolatos kérdéssel, panasszal, kétséggel, esetleges javaslattal, kérjük, bátran írj nekünk a [email protected] e-mail címre.

 

Utolsó frissítés: 16. 12. 2016