Warunki korzystania z YTMP3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com to strona internetowa należąca do MANDARINE INTERNATIONAL S.A z siedzibą w Bukareszcie Ulica Academiei nr 28-30, 8 piętro, Sektor 1, Bukareszt, Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem J40/8533/2016, NIP 36225888, która jest właścicielem i zarządza YTMP3.com.

 

YTMP3.com udostępnia swoim użytkownikom bezpłatnie konwerter, który oferuje możliwość konwersji plików z formatu wideo do formatu MP3, na warunkach przewidzianych wyraźnie w niniejszym rozdziale Warunków.

 

Biorąc pod uwagę, że wykorzystanie YTMP3..com oznacza bezwarunkową akceptację tych warunków i bezwarunkowego przestrzegania tych warunków przez użytkownika, zalecamy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu, aby przeczytać ten rozdział dokładnie Warunków. Zalecamy również odwiedzić i okresowo ponownie przeczytać zaktualizowaną wersję niniejszych Warunków dla YTMP3..com.

 

Warunki te mają zastosowanie niezależnie od urządzenia, którego używasz do uzyskania dostępu do strony internetowej YTMP3 (łącznie ze stacjonarnym komputerem, laptopem lub przeglądarką dla telefonów komórkowych, telewizji cyfrowej, telefonów komórkowych, komputerów samochodów, przenośnych urządzeń cyfrowych i innych urządzeń mobilnych lub technologii uznanych obecnie lub które zostaną opracowane w przyszłości).

 

YTMP3..com nie przyjmuje żadnych z plików używanych w Konwerterze. Wstawiony przez Was adres URL będzie przechowywane jedynie przez okres niezbędny do konwersji pliku lub, jeśli to konieczne, plik zostanie utrzymany do czasu wymaganego przez niektórych procedur statystycznych w celu optymalizacji naszych usług.

 

2. Definicje

 

" Zawartość YTMP3.com ": obejmuje, bez ograniczeń, dowolny tekst, grafikę, layout, logo, zdjęcia, materiały audio, filmy lub inne ruchome obrazy, artykuły, które pojawiają się na stałe lub czasowo na stronie internetowej, informacje o produktach i/lub oprogramowania, opublikowane lub dostępne w jakikolwiek sposób do wykorzystania przez Użytkownika na stronie internetowej oraz produktów dostarczanych za pomocą strony internetowej.

 

„Znaki towarowe, rysunki": oznaczają znaki towarowe, logo i znaki usługowe (zarejestrowane lub nie) które są wyświetlane na stronie internetowej.

 

"Prawa autorskie": prawo do uznania jako jedynego autora dzieła, mającego atrybuty moralne i dziedzictwa przewidziane w ustawie nr. 8/1996 dotyczącej praw autorskich i praw pokrewnych, oraz prawa przewidziane w konwencjach międzynarodowych, do których Rumunia przystąpiła.

 

"Konwerter": oprogramowanie, które ma zdolność do konwersji plików audio z jednego formatu na inny (na przykład z FLAC na MP3). Najczęściej wybiera parametry kodowania dla formatów plików docelowych, aby uzyskać dźwięk wysokiej jakości.

 

3. Warunki ogólne dla korzystania ze strony internetowej

 

YTMP3.com udostępnia dla Was i udziela Wam zgody na korzystanie z produktów/usług świadczonych przez stronę wyłącznie poprzez ścisłe przestrzeganie tych Warunków. Przystąpienie i korzystanie ze strony internetowej YTMP3.com jest prowadzone pod nadzorem niniejszego regulaminu i podlega jego akceptacji i przestrzegania. Zasady użytkowania mają zastosowanie dla wszystkich osób korzystających ze strony internetowej.

 

Aby korzystać z usług świadczonych przez stronę internetową, należy mieć zdolność prawną do przestrzegania warunków YTMP3.com lub mieć zgodę rodziców lub opiekuna, aby odwiedzić tę stronę i dokonać tego pod ich nadzorem i władzą.

 

 Przystępując do korzystania ze strony internetowej YTMP3.com, wyrażają Państwo zgodę całkowite i bezwarunkowe do spełnienia całkowicie i bez wyjątku wszystkich zasad określonych w Warunkach YTMP3.com. Jeśli nie akceptujecie część lub wszystkich postanowień sekcji Warunków YTMP3.com lub jeśli jesteście przypadkowo na stronie internetowej, bez zamiaru zaakceptowania Zasad i Warunków YTMP3.com, lub jeśli nie macie zdolności do zrozumienia lub akceptacji w pełni Warunków użytkowania YTMP3.com, prosimy o opuszczenie tej strony internetowej i nie używać produktów YTMP3.com.

 

Użytkownicy mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do strony internetowej i są uprawnieni do korzystania ze strony i z pliku docelowego wynikającego z konwersji zgodnie z postanowieniami sekcji Warunków YTMP3.com i tylko przestrzegając przepisów prawnych związanych, konwencje międzynarodowe, tylko w celach osobistych, niekomercyjnych, bez naruszania słusznych praw i interesów osób trzecich.

 

YTMP3.com jest "oferowane" wyłącznie do użytku osobistego i nie może być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane, publikowane, zaksięgowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane w żaden inny sposób niż te przewidziane w niniejszych Warunkach lub innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony YTMP3.com. Konwerter YTMP3.com (strona dla administratorów stron internetowych) może być wykorzystywany przez inne strony internetowe, które chcą używać bezpośrednio to darmowe narzędzie online.

Twój dostęp do YTMP3.com może być ograniczony lub zawieszony na miejscu, bez wcześniejszego powiadomienia bez zobowiązania do podawania żadnych przyczyn tej decyzji, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków są naruszane.

 

Biorąc pod uwagę, że jest to darmowa usługa, właściciel i administrator strony YTMP3.com może, bez żadnych wstępnych formalności lub procedur bez uprzedniego powiadomienia, jednostronnie, bez motywacji, bezwarunkowo i zgodnie z jego wolą, zawiesić lub przerwać usługi YTMP3 .com. Również może w sposób jednostronny i nieuzasadniony zgodnie z własną wolą zablokować dostęp dowolnego użytkownika do strony YTMP3.com i/lub do korzystania z konwertera.

 

Jest zabronione utrudnienie korzystania strony przez osoby trzecie, wysyłanie wirusów lub innych elementów, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Wdrażanie lub korzystanie jakichkolwiek systemów informatycznych jest zabronione, włączając, lecz nie ograniczając się do "roboty", "roboty do szukania" i "urządzenia do czytania w trybie offline" lub każdy system, który uzyskuje dostęp do strony internetowej w sposób, który mógłby przesyłać w pewnym okresie czasu, więcej żądań niż mógłaby jedna osaba dokonać rozsądnie, stosując konwencjonalną przeglądarkę internetową, w tym samym czasie. Zabronione jest zbieranie informacji lub danych osobowych ze strony YTMP3.com jak również używanie systemów łączności oferowanych w ramach strony (kiedy to dotyczy) do celów komercyjnych.

 

Korzystając ze strony, macie obowiązek nie ominąć, wyłączyć lub zakłócać systemów bezpieczeństwa na stronie internetowej lub w systemach, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiegokolwiek elementu strony internetowej lub które ograniczają korzystanie z wyszukiwarki internetowej.

 

4. Przestrzeganie prawa, prawa osób trzecich i prawa własności intelektualnej

 

YTMP3.com zapewnia użytkownikowi Konwerter, który będzie używany przez jedną osobę na własnej i wyłącznej odpowiedzialności w sposób, który nie wpływa na jakiekolwiek prawa osób trzecich. Konwerter może być używany wyłącznie do konwersji plików o formacie wideo zawierających dane, do których użytkownik ma prawo używania i wobec których nie ma ograniczeń prawnych dla zapisywania, konwersji i używania (np. zapisywanie lub konwertowanie jednego z własnych plików wideo użytkownika, zapisywanie lub konwertowanie pliku wideo w przypadku w którym prawo to zostało przypisane przez autora, zapisywanie lub konwertowanie pliku wideo na podstawie wyjątków przewidzianych w art 33 ustawy nr 8/1996 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zapisywanie lub konwertowanie pliku wideo do pliku dźwiękowego w celu edukacyjnego, w granicach i przestrzegając wymogi prawne, inne przypadki wyraźnie przewidziane przez prawo). Pliki wynikowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, a w żadym razie nie w celach komercyjnych, użytkownik nie ma prawa zamieszczać publicznie pod żadnym pozorem i w żadny sposób zawartość powstałego pliku MP3.

 

YTMP3.com nie pozwala na prowadzenie nielegalnej działalności za pośrednictwem strony internetowej, w tym działań, które naruszają prawa własności intelektualnej. Użytkownik nie może, za pomocą YTMP3..com, konwertować pliki zawierające nielegalne dane, które zostały uzyskane nielegalnie, naruszając prawo, które naruszają umowy o poufności lub prawa autorskie innych osób. Każde naruszenie tego warunku będzie pociągać waszą wyłączną odpowiedzialność wobec prawa.

 

Proszę się upewnić, że gdy ładujecie w jakikolwiek sposób pliki lub wszelkie materiały na stronie internetowej (do użycia Konwertera lub w innych celach) nie są naruszone prawa własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich. Jeśli materiały ładowane na stronie internetowej YTMP3.com (do użycia Konwertera lub do innych celów) były pobierane z innych stron internetowych, należy zaakceptować politykę tej strony w odniesieniu do praw własności i wykorzystania danych i tych materiałów. Proszę przeczytać i stosować się do zasad i warunków oraz wszelkich innych dokumentów regulujących zasady korzystania z takich stron internetowych, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko łamania prawa własności i warunków użytkowania tych danych i materiałów i ryzykujecie nałożenia ewentualnych kar. Uregulowania prawne na podstawie których mogą być wykorzystywane dane i treści zaczerpnięte z innych stron internetowych mogą być różne, w zależności od przepisów prawnych obowiązujących w kraju użytkownika lub praw obowiązujących dla właściciela strony źródłowej. Macie obowiązek poinformowania się na temat tych wymogów prawnych i dostosowania się do nich.

 

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania związane z danymi pobranymi z innych stron internetowych i ładowanych na YTMP3.com. W każdym przypadku, w którym prawa autorskie do treści ładowanej, którą należy konwertować, należą do osób trzecich, warunki użytkowania tego dzieła należy wcześniej uzgodnić z posiadaczem treści pobranej. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z prawem wykorzystania YTMP3.com. YTMP3.com udostępnia jedynie platformę techniczną, działając wyłącznie jako dostawca produktu technicznego w dziedzinie informatyki. YTMP3.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za zgodność z prawem danych wpisanych w celu konwersji lub za sposób w którym są wykorzystywane te dane już przekształcone.

 

Korzystanie z konwertera YTMP3.com bez przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych odnoszących się do własności intelektualnej może prowadzić do zakazu waszego dostępu do usług oferowanych przez stronę internetową YTMP3.com, a następnie do blokady waszego dostępu na naszej stronie internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku w którym będziemy informowani o kontynuacji takich praktyk.

 

Strona internetowa YTMP3.com i cała jej treść, programy, znaki towarowe, logo, grafika, tekst, pliki audio i wideo, zdjęcia, rysunki, oprogramowanie i bazy danych, a także wszelkie inne materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim i są własnością Mandarine International S.A. lub jej partnerów.

 

Strona internetowa i jej zawartość są prawnie chronione rumuńskim ustawodawstwem dotyczącym praw autorskich oraz prawa międzynarodowego obowiązującego w dziedzinie prawa autorskiego. Wykorzystanie logo YTMP3.com i innych znaków towarowych Mandarine International S.A. lub powjązanie z nazwą YTMP3.com lub Mandarine International S.A. są zabronione bez naszej pisemnej zgody.

 

Nieautoryzowane kopiowanie jak i każda interwencja, zmiana lub modyfikacja aplikacji informatycznej na której jest oparta strona internetowa są zabronione bez zezwolenia włściciela prawa autorskiego.

 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone w wyniku niewłaściwego użytkowania YTMP3.com strony internetowej, zachęcamy do zgłoszenia tego naruszenia prawa, do przekazania dokładnych danych i dowodów świadczących o naruszeniu waszych praw. Zawiadomienie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację skopiowanego dzieła, strony internetowej lub link z którego zostało zkopiowane, dowody zwięzłe ale przekonujące, które wspierają fakt, że jesteście właścicielem praw autorskich dzieła lub dowody że działacie w imieniu włściciela praw autorskich oraz oświadczenie na własną odpowiedzialność, w którym bierzecie na siebie ryzyko poniesienia konsekwencji, jeśli nie działacie zgodnie z prawem. Powiadomienia będą wysyłane do [email protected]

 

Jeśli otrzymamy zawiadomienie jak powyżej, administrator i/lub właściciel YTMP3.com przedstawi użytkownikowi formularz w celu identyfikowania użytkownika który używał niewłaściwie produkt, a tym samym naruszył prawa i będzie się starać do zablokowania dostępu tego użytkownika do YTMP3.com w przyszłości.

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Uzyskując dostęp do YTMP3.com, uważacie, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się na własną odpowiedzialność i to wy jesteście wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, praw osób trzecich oraz warunków, w których produkt ten jest dla was udostępniony.

 

YTMP3..com nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie użytkowników i nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nich stronom trzecim, dostarczając użytkownikowi YTMP3..com tylko produkt techniczny z towarzyszącymi warunkami użytkowania, które poprzez ich przestrzeganie, zapewniają poszanowanie prawa i praw i interesów osób.

 

YTMP3..com, jego właściciel/administrator, wszystkie osoby prawne i jednostki stowarzyszone, spółki partnerskie należące do tej samej grupy, kontrahenty, pracownicy i inni przedstawiciele Mandarine International SA uczestniczących w świadczeniu wszelkich usług świadczonych w obrębie strony oraz w stworzeniu i publikowaniu materiału nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju, które wynikałyby z dostępu do strony internetowej lub związanej z korzystaniem strony i jej zawartości, nawet jeżeli zostały powiadomione z wyprzedzeniem o możliwości wystąpienie takich szkód. Co więcej, ich odpowiedzialność nie może zostać rozszerzona do korzystania ze złymi intencjami, niezgodne z prawem lub do naruszenia warunków przez użytkowników YTMP3..com.

 

YTMP3..com nie podejmuje żadnego ryzyka za szkody spowodowane użytkownikom przez dostęp do strony, w tym potencjalnych wirusów lub innych szkodliwych elementów, które szkodzą komputerom lub innych urządzeniom elektronicznym należącymi do użytkowników lub zwiedzających strony lub sieci, z których strona jest dostępna lub za wszelkie inne utraty danych. Dostęp i wykorzystanie YTMP3..com stanowią wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

 

YTMP3..com nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, zawieszenie lub przerwanie usług, które są dostępne za pośrednictwem strony internetowej.

Dla tych sekcji strony internetowej zawierającej opinie czytelników odpowiedzialność za treść tych opinii spoczywa w całości na autorów. YTMP3.com ma prawo nie publikować te opinie sprzeczne z zasadami i warunkami użytkowania lub w jakikolwiek sposób zaszkodzą wizerunkowi właścicieli YTMP3.com, partnerów lub osób trzecich.

 

YTMP3..com nie może zagwarantować, że w jakikolwiek sposób usługi świadczone będą nieprzerwane, dostarczane na czas, bezpieczne i wolne od błędów. Materiał ma charakter czysto informacyjny i nie może zastąpić opinii specjalistów w stosownych przypadkach.

 

YTMP3..com wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do gwarancji dokładności treści dostarczonych przez osoby trzecie.

 

Cała treść edukacyjna, społeczna , informacyjna i multimedialna dostępna dla użytkownika poprzez YTMP3.com należy i jest świadczona przez innych zewnętrznych stron internetowych, których zawartość jest dostępna publicznie. Te strony internetowe i ich operatorzy są odpowiedzialne za zawartość obsługiwana, dostarczona i/lub przesyłana, a YTMP3.com nie utrzymuje żadnego związku ze stronami internetowymi osób trzecich, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za treść, ani nie może jej kontrolować.

 

6. Bezpieczeństwo i poufność. Przechowywanie informacji. Operowanie z danymi osobowymi.

 

Zazwyczaj nasza strona internetowa może być używana bez wprowadzania danych osobowych. W przypadku w którym są zbierane, przechowywane i wykorzystywane dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) w naszych stronach, ten fakt zawsze będzie występować z przestrzeganiem przepisów prawnych ustawy 677/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

 

YTMP3..com będzie przechowywać wszystkie dane przekazane podczas rejestracji w celu korzystania z naszych usług online, aby korzystać z działalności serwisu obsługi klienta lub pomocy technicznej, a w tym momencie może być konieczne wypełnienie formularza, w którym możecie wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Te informacje będą przechowywane w naszej bazie danych.

 

Ta strona korzysta z własnych plików cookie i z plików cookie stron trzecich w celu lepszego zrozumienia potrzeb i ulepszenia naszych produktów i usług, aby zapewnić odwiedzającym o wiele lepsze doświadczenie przeglądania i usługi dostosowane do własnych interesów. Wasze dane osobowe mogą być wykorzystywane do dostosowywania usług YTMP3..com do waszych potrzeb oraz w celach marketingowych.

 

Cookies należące do osób trzecich, które znajdują się na tej stronie mogą pochodzić z następujących podmiotów: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense itd., jak również od odbiorców usług reklamowych świadczonych przez naszą firmę w pewnym czasie za pośrednictwem strony internetowej. Można wyświetlić całą listę plików cookie, które należą do innych podmiotów na liście opublikowanej w sekcji "Polityka Cookies". YTMP3.com nie ma dostępu do tych plików cookie, ani nie może ich kontrolować.

 

YTMP3..com będzie miała zdolność do przekazania danych zebranych przez partnerskich stron internetowych do stron internetowych, które należą do tej samej grupy lub do partnerów szczególnie preferowanych.

Również YTMP3..com ma zdolność do korzystania z informacji, aby skontaktować się z Wami, do przechowywania i modyfikowania danych osobowych w celu przesyłania informacji o nowych ofertach, promocjach, reklamach i marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcecie być więcej kontaktowani lub chcecie zmieniać wszelkie informacje, które udostępniamy, można żądać to bezpośrednio na adres e-mail: [email protected]

 

Wszelkie inne komunikaty i materiały, które przesłacie do nas poprzez tę stronę internetową, takich jak pytania, komentarze, sugestie i tym podobne, będą uważane za niepoufne i nie będą podlegać żadnym systemem ochrony. Również YTMP3.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których użytkownik publikuje wszelkie dane osobowe, z własnej inicjatywy, publicznie na stronie internetowej YTMP3.com.

 

7. Powiązania z innymi stronami (art. 15 Ustawy 365/2002)

 

Jest zabronione tworzenie połączeń z innymi stronami z tej strony, lub na odwrót, bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

Strona YTMP3.com zawiera połączenia do stron internetowych osób trzecich lub do innych serwisów, które nie są własnością i nie są kontrolowane przez administratorów YTMP3.com. Korzystanie i dostęp do tych linków jest zależne od wyboru użytkownika i w momencie wejścia do nich, użytkownicy podlegają polityce tej strony. Proszę zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności na wszystkich stronach internetowych osób trzecich przed ich używaniem lub przed przekazywaniem danych osobowych lub innych informacji na lub za pośrednictwem tej strony internetowej.

 

YTMP3..com nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron, ich zawartości, potencjalnych naruszeń prawa autorskiego, wierność dostarczona przez tych stron, dostępne systemy zabezpieczeń, jeśli zawierają wirusy lub inne szkodliwe elementy zagrażające dla was lub spowodujące uszkodzenie komputera lub innych urządzeń elektronicznych lub sieci, z której uzyskaliście dostęp do strony internetowej lub wszelkie inne utraty danych.

 

Jednocześnie YTMP3.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za rodzaj produktów lub innych materiałów na tych stronach, które oferują, do działalności handlowych dokonywanych przez te strony, ani za szkody lub straty, które użytkownicy mogą ponieść poprzez dostęp do tych linków lub w związku z informacjami, treścią, towarów lub usługami udostępnianymi im przez te strony internetowe.

 

8. Modyfikowanie tych warunków

 

YTMP3..com ma prawo do modyfikacji lub wymiany, w dowolnym momencie, treści warunków korzystania z lub bez wstępnego powiadomienia użytkownika. Nowe warunki będą obowiązywały w momencie gdy zostaną opublikowane na stronie internetowej i nie mają mocy wstecznej.

 

Wszelkie modyfikacje, bez względu na to, jak istotne są, jak i wymiana warunków, sa dokonywane wyłącznie według uznania Mandarine International S.A.

 

Proszimy sprawdzić i zapoznać się z warunkami regularnie, biorąc pod uwagę, że wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po jego publikacji na stronie internetowej. Korzystanie ze strony po opublikowaniu zmiany uznaje się za zaakceptowanie zmiany.

 

9. Prawo właściwe

 

Odwiedzając stronę internetową, użytkownik zgadza się, że wszelkie spory są, z punktu widzenia kompetencji sądowej, sądy prawa zwyczajowego w Bukareszcie, w Rumunii.

Prawem właściwym jest ustawodawstwo rumuńskie oraz przepisy międzynarodowego prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i handlu elektronicznego (europejskich dyrektyw o prawie autorskim i Handlu Elektronicznym, traktatów WIPO i innych Traktatów, Konwencji i Porozumień mających zastosowanie, które Rumunia podpisała lub do nich przystąpiła).

 

Niektóre z tych przepisów mogą być niezgodne z ustawodawstwem Waszego kraju, więc proszę wziąć pod uwagę przepisy w Waszym kraju.

 

10. Reklamacje / Pomoc

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, skarg, sugestii dotyczących strony internetowej lub serwisu YTMP3..com, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

 

Ostatnia aktualizacja: 16. 12. 2016