Podmienky používania YTMP3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com je webová stránka, ktorú vlastní MANDARINE INTERNATIONAL SA, so sídlom v Bukurešti, ulica Academiei č. 18-3 poschodie 8, mestská časť 1, Bukurešť, Rumunsko, zaregistrovaná v Obchodnom registri pod č. J4/8533/116, IČO 36115888, spoločnosť, ktorá vlastní a spravuje YTMP3.com.

 

YTMP3.com poskytuje svojim používateľom bezplatne konvertor, ktorý ponúka možnosť premeniť súbory z formátu video do súborov MP3 za podmienok výslovne uvedených v tejto časti Podmienok používania.

 

Vzhľadom na to, že používanie YTMP3.com predpokladá bezpodmienečný súhlas s týmito podmienkami a bezpodmienečné dodržiavanie týchto podmienok používateľom, odporúčame ti, aby si si vyčlenil dostatok času na pozorné prečítanie tejto časti Podmienok používania. Taktiež ti odporúčame, aby si pravidelne navštevoval a čítal aktualizovanú verziu týchto Podmienok používania pre YTMP3.com.

 

Tieto podmienky sa uplatňujú bez ohľadu na zariadenie, ktoré používaš na sprístupnenie webovej stránky YTMP3 (vrátane desktopu, laptopu alebo mobilného prehliadača, digitálnej televízie, mobilných telefónov, vozidlových počítačov, prenosných digitálnych zariadení a akýchkoľvek iných mobilných zariadení alebo technológií uznávaných v súčasnosti, alebo ktoré budú rozvinuté v budúcnosti).

 

YTMP3.com nie je hostiteľom žiadneho zo súborov používaných v rámci konvertora. URL vložený tebou bude zachovaný len za obdobie potrebné na konvertovanie súboru, v prípade potreby súbor bude zachovaný za obdobie vyžadované určitými štatistickými procedúrami za účelom optimalizácie našich služieb.

 

2. Definície

 

„Obsah YTMP3.com”: zahŕňa, bez obmedzenia, akýkoľvek text, grafiku, uloženie na strane, logá, obrázky, audio materiály, filmy alebo iné pohyblivé obrázky, položky, ktoré sa objavujú trvalo alebo dočasne na webovej stránke, detaily o výrobkoch a/alebo softvéroch, zverejnených alebo disponibilných akýmkoľvek spôsobom pre používateľa na webovej stránke, ako aj výrobky dodávané na webovej stránke.

 

„Značky, výkresy”: predstavujú obchodné značky, logá a značky služieb (bez ohľadu na to, či sú registrované alebo nie sú), ktoré sú zobrazené na webovej stránke.

 

„Autorské právo”: právo byť uznávaný ako jediný autor diela, ktorý má morálne a majetkové atribúty stanovené Zákonom č. 8/1996 o autorských právach a súvisiacich právach, ako aj tie, ktoré stanovujú medzinárodné dohovory, ku ktorým pristúpilo Rumunsko.

 

„Konvertor”: softvérový produkt, ktorý má schopnosť konvertovať audio súbory z jedného formátu do druhého (napríklad z FLAC do MP3). On si najčastejšie volí kódovacie parametre pre každý z formátov cieľového súboru, aby získal kvalitný zvuk.

 

3. Všeobecné podmienky pre používanie webovej stránky

 

YTMP3.com ti ponúka a poskytuje dovolenie používať výrobky služby ponúkané webovou stránkou len za prísneho rešpektovania týchto podmienok. Sprístupnenie a používanie webovej stránky YTMP3.com je realizované pod autoritou tohto poriadku a je podmienené jeho akceptáciou a rešpektovaním. Pravidlá používania sú uplatniteľné pre všetky osoby, ktoré sprístupnia alebo použijú webovú stránku.

 

Ak chceš používať služby poskytované na webovej stránke, musíš mať právnu spôsobilosť na dodržiavanie podmienok YTMP3.com alebo mať súhlas rodičov či poručíka s navštevovaním tejto webovej stránky a robiť túto vec pod ich dozorom a autoritou.

 

Sprístupnením a používaním webovej stránky YTMP3.com vyjadruješ svoj celkový a bezpodmienečný súhlas s rešpektovaním, plne a bez výnimky, všetkých pravidiel stanovených v Podmienkach používania YTMP3.com. Ak čiastočne alebo celkovo nesúhlasíš s ustanoveniami v oddiely Podmienky používania YTMP3.com, alebo ak si webovú stránku navštívil omylom, bez úmyslu súhlasiť s Podmienkami používania YTMP3.com, alebo ak nie si spôsobilý úplne porozumieť či akceptovať Podmienky používania YTMP3.com, prosíme ťa, aby si okamžite opustil túto webovú stránku, a aby si nepoužíval produkty YTMP3.com.

 

Návštevníci majú voľný a neobmedzený prístup na webovú stránku a sú oprávnení používať webovú stránku a cieľový súbor vzniknutý z konverzie v súlade s ustanoveniami v oddiely Podmienky používania YTMP3.com a len za rešpektovania pridružených zákonných ustanovení, medzinárodných dohovorov, len na osobný a neobchodný účel, bez toho, aby boli porušené zákonné práva a záujmy tretích strán.

 

YTMP3.com je „poskytovaná ako taká” len na používanie za osobným účelom a nemôže byť používaná, distribuovaná, prevedená, publikovaná, zverejnená, predaná, licencovaná či prevádzkovaná žiadnymi inými spôsobmi, než tými, ktoré sú stanovené v týchto podmienkach, alebo na iné účely, bez predbežného písomného súhlasu zo strany YTMP3.com. Konvertor YTMP3.com, strana pre webových administrátorov, môže byť použitý inými webovými stránkami, ktoré chcú používať priamym spôsobom tento bezplatný nástroj online.

Ak je porušené niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania, tvoj prístup k YTMP3.com môže byť obmedzený alebo okamžite prerušený bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenie, bez toho, aby sme boli povinní poskytnúť akékoľvek dôvody pre toto rozhodnutie.

 

Majúc na zreteli, že sa jedná o bezplatnú službu, majiteľ a administrátor webovej stránky YTMP3.com môžu bez akýchkoľvek predbežných formalít alebo postupov, bez predchádzajúceho upozornenia, jednostranne, neodôvodnene, bezpodmienečne a v súlade s vlastnou vôľou rozhodnúť o pozastavení alebo prerušení služieb YTMP3.com. Taktiež môže jednostranne, neodôvodnene a v súlade s vlastnou vôľou zamietnuť prístup ktoréhokoľvek používateľa na stránku YTMP3.com a/alebo používanie konvertora.

 

Je zakázané narušenie používania a prevádzkovania webovej stránky tretími osobami, odosielanie informatických vírusov alebo iných prvkov, ktoré poškodzujú riadne fungovanie webovej stránky. Je zakázané spúšťanie alebo používanie akýchkoľvek informatických systémov, vrátane, ale bez obmedzenia na, „boty”, „vyhľadávacie roboty” a „offline čítačky” alebo akýchkoľvek systémov, ktoré sprístupňujú webovú stránku spôsobom, ktorý by mohol odosielať, v určitom období viaceré žiadosti, než by to mohol vykonať jeden človek prostredníctvom používania konvenčného webového prehliadača, v rovnakom období. Je zakázané zhromažďovanie informácií alebo osobných identifikačných údajov z webovej stránky YTMP3.com, ako aj používanie komunikačných systémov ponúkaných na webovej stránke (v prípade potreby) na obchodné účely.

 

Používaním webovej stránky nesmieš obísť, odaktivovať alebo zasiahnuť do bezpečnostných systémov webovej stránky alebo do systémov, ktoré predchádzajú či obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahového prvku z webovej stránky, alebo ktoré nastoľujú obmedzenia týkajúce sa používania webovej stránky.

 

4. Rešpektovanie zákona, práv tretích strán a duševného vlastníctva

 

YTMP3.com ponúka používateľovi konvertor, ktorý bude používaný určitou osobou na vlastnú zodpovednosť spôsobom, ktorým nebudú porušené žiadne práva tretích osôb. Konvertor môže byť používaný striktne len na konvertovanie súborov video formátu, ktoré obsahujú údaje, pre ktoré používateľ vlastní zákonné právo na používanie, a pre ktorých sťahovanie a konvertovanie a používanie nejestvujú zákonné obmedzenia, napríklad sťahovanie alebo konvertovanie jedného z vlastných video súborov používateľa, sťahovanie alebo konvertovanie video súboru, ak toto právo bolo prevedené autorom, sťahovanie alebo konvertovanie video súboru v súlade s výnimkami stanovenými čl. 33 zo Zákona č. 8/5996 o autorských právach a súvisiacimi právami, sťahovanie alebo konvertovanie video súboru na audio súbor so vzdelávacím účelom v medziach a za rešpektovania zákonných podmienok, alebo v iných situáciách výslovne stanovených zákonom. Súbory vzniknuté konvertovaním môžu byť použité len na osobné účely a bez ohľadu na okolnosti, nie na obchodné účely, používateľ nemá právo verejne zverejniť za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom obsah vzniknutého súboru mp3.

 

YTMP3.com nepovoľuje vykonávanie nelegálnych činností prostredníctvom webovej stránky, vrátane činností, ktoré porušujú niektoré práva duševného vlastníctva. Používaním YTMP3.com nemáš právo konvertovať súbory, ktoré obsahujú nezákonné údaje, a ktoré boli získané porušením zákona, ktoré porušujú dohovory o dôvernosti alebo autorské práva. Akékoľvek porušenie tejto podmienky vedie k tvojej výlučnej zodpovednosti pred zákonom.

 

Prosíme ťa, aby si sa uistil, že v okamihu, keď nahrávaš akýmkoľvek spôsobom súbory alebo iné materiály na webovú stránku (pre použitie Konvertora alebo za iným účelom), si neporušil práva na duševné vlastníctvo alebo iné práva prislúchajúce tretím stranám. Ak materiály nahraté na webovú stránku YTMP3.com (pre použitie Konvertora alebo za iným účelom) boli prebraté z iných webových stránok, rešpektuj a akceptuj politiku danej stránky, týkajúcu sa vlastníckych práv a používania údajov a daných materiálov. Prosíme ťa, aby si prečítal a rešpektoval podmienky používania, ako aj akékoľvek iné dokumenty, ktoré upravujú podmienky používania daných webových stránok, inak sa vystavuješ riziku porušenia vlastníckych práv a podmienok používania prislúchajúcich daným údajom a materiálom a riskuješ možný trest. Zákonné podmienky, za ktorých môžu byť použite údaje a obsah prebratý z iných webových stránok, môžu byť rôzne v závislosti od zákonov platných v krajine používateľa alebo od zákonov, ktoré sú uplatniteľné pre držiteľa zdrojovej webovej stránky. Máš povinnosť informovať sa o týchto zákonných požiadavkách a rešpektovať ich.

 

Používateľ je plne zodpovedný za všetky činnosti spojené s údajmi stiahnutými z webových stránok tretích strán a nahratých na YTMP3.com. V každom prípade, v ktorom autorské práva týkajúce sa nahratého obsahu a obsahu, ktorý bude konvertovaný, patria tretej strane, podmienky, za ktorých dané dielo môže byť použité a prevádzkované, musia byť predbežne dohodnuté s držiteľom práva nad stiahnutým/nahratým obsahom. Používateľ je zodpovedný za zákonnosť spôsobu, akým je používaný YTMP3.com. YTMP3.com poskytuje len technickú platformu a pôsobí výlučne len ako dodávateľ technického výrobku v oblasti informatiky. YTMP3.com nenesie žiadnu zodpovednosť voči používateľovi alebo voči tretím osobám za zákonnosť údajov vložených za účelom konvertovania alebo za spôsob, akým sú použité už konvertované údaje.

 

Používanie konvertora YTMP3.com bez rešpektovania platných zákonov, najmä tých, ktoré sa vzťahujú na duševné vlastníctvo, môže viesť k zakázaniu tvojho prístupu k službám poskytovaným webovou stránkou YTMP3.com, po ktorom nasleduje tvoje blokovanie na našej webovej stránke bez predbežného upozornenia, ak budeme informovaní o pokračovaní takýchto praktík.

 

Webová stránka YTMP3.com a celý jej obsah, programy, značky, logá, grafika, texty, audio alebo video súbory, fotografie, kreslené filmy, softvér a databázy, ako aj akékoľvek iné materiály zverejnené na webovej stránke sú chránené zákonom o autorskom práve a nachádzajú sa vo vlastníctve Mandarine International S.A. alebo jej partnerov.

 

Webová stránka a jej obsah sú chránené rumunským zákonodarstvom o autorských právach, ako aj medzinárodným zákonodarstvom uplatniteľným v oblasti autorských práv. Používanie loga YTMP3.com a iných značiek spoločnosti Mandarine International S.A. alebo asociovanie s menom YTMP3.com alebo Mandarine International S.A. bez získania nášho predbežného písomného súhlasu sú zakázané.

 

Neoprávnené kopírovanie, ako aj akékoľvek zásahy, zmeny alebo modifikácie informatickej aplikácie, ktorá je základom webovej stránky, sú zakázané bez ich schválenia držiteľom autorského práva nad aplikáciou.

 

Ak si presvedčený, že tvoje autorské právo bolo porušené nesprávnym používaním webovej stránky YTMP3.com, odporúčame ti, aby si nám oznámil toto porušenie práva, aby si nám poskytol presné údaje o nezákonnom používaní a dôkazy, že nezákonné porušenie sa vzťahuje na tvoje práva. Oznámenie musí obsahovať údaje umožňujúce identifikáciu skopírovaného diela, webovú stránku alebo link, z ktorého tvrdíte, že bolo prebraté, stručné, ale presvedčivé dôkazy, ktoré podporujú tvrdenie, že si držiteľom autorských práv nad dielom alebo dôkaz skutočnosti, že konáš v mene držiteľa práva, ako aj čestné prehlásenie, v ktorom preberáš riziko za dôsledky, ktoré môžu vzniknúť, ak si nekonal zákonne. Oznámenia budú zasielané na [email protected]

 

Ak dostaneme upozornenie, ako je to vyššie uvedené, administrátor a/alebo majiteľ YTMP3.com podá formulár na identifikáciu používateľa, ktorý použil nezodpovedajúcim spôsobom produkt a takto porušil požadované práva a pokúsi sa o blokovanie prístupu daného používateľa k YTMP3.com v budúcnosti.

 

5. Obmedzenie zodpovednosti

 

Prístupom na YTMP3.com si nárokuješ skutočnosť, že používanie webovej stránky sa koná na vlastný účet, ti si jediná osoba zodpovedná za rešpektovanie zákonov a práv tretích strán a podmienok, za ktorých ti je tento produkt poskytnutý.

 

YTMP3.com nebude zodpovedná za správanie používateľov a nebude zodpovedať za škody spôsobené nimi tretím stranám. YTMP3.com poskytuje používateľom len technický produkt spolu s podmienkami používania, ktoré svojim používaním zabezpečujú rešpektovanie zákona a zákonných práv a záujmov osôb.

 

YTMP3.com, jej majiteľ, konateľ, právnické osoby a pridružené jednotky, partnerské spoločnosti, alebo tie, ktoré patria do tej istej skupiny, zmluvní partneri, zamestnanci a iní reprezentanti Mandarine International SA, ktorí sú implikovaní do dodávania akýchkoľvek služieb poskytovaných na webovej stránke, vrátane vytvorenie a zverejnenie materiálu, nie sú zodpovední za priame či nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré by vznikli sprístupnením webovej stránky, alebo ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a jej obsahu, ani len v prípade, že boli predbežne upozornení na možnosť vzniku takýchto strát. Navyše ich zodpovednosť nemôže byť rozšírená na používanie so zlými úmyslami v rozpore so zákonom alebo na nerešpektovanie podmienok stanovených používateľmi YTMP3.com.

 

YTMP3.com nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používateľom sprístupnením webovej stránky, vrátane za potenciálne informatické vírusy alebo za iné škodlivé prvky, ktoré spôsobujú poškodenie počítačov alebo iných elektronických zariadení vlastnených používateľmi alebo návštevníkmi alebo sietí, z ktorých je webová stránka sprístupnená, alebo za akékoľvek iné straty údajov. Sprístupnenie a používanie YTMP3.com sa robí na výlučnú zodpovednosť používateľa.

 

YTMP3.com nezodpovedná za zmenu, prerušenie alebo pozastavenie služieb, ktoré sú disponibilné na webovej stránke.

Za tie oddiely webovej stránky, ktoré obsahujú názory čitateľov, celú zodpovednosť za obsah týchto názorov nesú ich autori. YTMP3.com je oprávnená nezverejňovať tie názory, ktoré odporujú podmienkam používania, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú povesť majiteľov YTMP3.com, partnerov alebo tretích strán.

 

YTMP3.com nemôže garantovať v žiadnom prípade, že služby, ktoré poskytuje, budú dodané neporušene, včas, bezpečné a bez chýb. Zverejnený materiál má čisto informačný charakter a v uplatniteľných prípadoch nemôže nahradiť názor špecialistov .

 

YTMP3.com odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o záruku presnosti obsahu dodávaného tretími stranami.

 

Všetok vzdelávací, sociálny, informačný a multimediálny obsah sprístupnený používateľom cez YTMP3.com je hostený a dodávaný externými webovými stránkami, ktorých obsah je prístupný širokej verejnosti. Tieto webové stránky a ich prevádzkovatelia sú zodpovední za hosťovaný, dodávaný a/alebo vysielaný obsah a YTMP3.com neudržiava žiadny vzťah s webovými stránkami tretích strán, a preto nenesie zodpovednosť za daný obsah a ani ho nemôže kontrolovať.

 

6. Ochrana údajov a dôvernosť. Uchovávanie informácií. Spracúvanie osobných údajov.

 

Obvykle naša webová stránka môže byť používaná bez uvedenia osobných údajov. V prípade, že osobné údaje sú zhromažďované, uchovávané a používané (ako priezvisko, e-mailová adresa alebo adresa) na našej webovej stránke, táto vec sa vždy bude konať v súlade s právnymi ustanoveniami Zákona č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe osobných údajov.

 

YTMP3.com uchová všetky údaje, ktoré uvedieš pri registrácii, aby si mohol využívať naše služby online, aby si mohol využívať našu zákaznícku alebo technickú podporu, vtedy je možné, že budeme požadovať vyplnenie formuláru, v ktorom uvedieš svoje meno a e-mailovú adresu. Tieto informácie budú uložené do našej databázy.

 

Táto webová stránka používa vlastné súbory cookies a súbory cookies tretích strán, aby sme lepšie pochopili tvoje potreby a aby sme vylepšili produkty a služby, a aby sme poskytli návštevníkom oveľa lepšiu navigačnú skúsenosť a služby, ktoré sú prispôsobené ich osobným záujmom. Tvoje osobné údaje môžu byť použité, aby sme čím lepšie personalizovali služby YTMP3.com, ako aj na marketingové účely.

 

Súbory cookies patriace tretím stranám, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke môžu pochádzať od nasledovných subjektov: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense atď., ako aj od objednávateľov reklamných služieb dodávaných našou spoločnosťou v určitej chvíli na webovej stránke. Môžeš si pozrieť úplný zoznam cookies, ktoré patria tretím stranám v zozname zverejnenom v oddiely „Politika Cookies”. YTMP3.com nemá prístup k týmto cookies a ani ich nemôže kontrolovať.

 

YTMP3.com bude oprávnená odosielať zhromaždené údaje partnerským webovým stránkam, webovým stránkam, ktoré patria do tej istej skupiny, alebo obzvlášť obľúbeným partnerom.

Taktiež YTMP3.com bude oprávnená použiť tvoje údaje, aby ťa mohla kontaktovať, uchovávať a meniť osobné údaje, aby ti mohla zasielať informácie o nových ponukách, propagačných akciách, reklamné správy alebo správy priameho marketingu. Ak si neželáš byť ďalej kontaktovaný, alebo chceš zmeniť ktorékoľvek poskytované informácie, môžeš požiadať o túto vec priamo na e-mailovej adrese: [email protected]

 

Akékoľvek iné oznamy a materiály, ktoré nám odošleš prostredníctvom tejto webovej stránky, ako napríklad otázky, pripomienky, podnety či iné podobné odkazy, nebudú pokladané za dôverné a nebudú podliehať žiadnemu režimu ochrany. Taktiež, YTMP3.com nenesie žiadnu zodpovednosť za situácie, v ktorých používateľ z vlastnej iniciatívy zverejňuje akékoľvek osobné údaje vo verejnom odkaze na webovej stránke YTMP3.com.

 

7. Odkazy na iné stránky (čl. 15 zo Zákona 365/2002)

 

Je zakázané vytvárať odkazy na iné webové stránky z tejto webovej stránky alebo naopak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

 

Webová stránka YTMP3.com obsahuje odkazy na iné stránky tretích strán, alebo na iné služby, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované administrátormi YTMP3.com. Používanie a sprístupnenie týchto odkazov je podľa voľby používateľov a vo chvíli, keď sú sprístupnené, používatelia sa podriaďujú politike vzťahujúcej sa na danú webovú stránku. Odporúčame ti, aby si si prečítal podmienky používania a prehlásenia o dôvernosti vzťahujúce sa na všetky webové stránky pred ich použitím alebo pred odoslaním osobných údajov alebo akýchkoľvek informácií na, alebo prostredníctvom týchto webových stránok.

 

YTMP3.com nekontroluje a nie je zodpovedná za dostupnosť týchto stránok, ich obsah, možné porušenie autorských práv, lojálnosť, ktorú poskytujú tieto stránky, bezpečnostné systémy, ktorými disponujú, či tieto obsahujú informatické vírusy alebo iné škodlivé prvky, ktoré ti ohrozia počítač, alebo ktoré spôsobia škody na počítači či iných elektronických zariadeniach alebo na sieti, z ktorej si sprístupnil webovú stránku, alebo akékoľvek iné straty údajov.

 

Avšak, YTMP3.com nemôže byť zodpovedná za druh výrobkov alebo iné materiály, ktoré ponúkajú tieto webové stránky, za obchodné činnosti, ktoré vykonávajú dané stránky a ani za žiadne škody či straty, ktoré by používatelia mohli utrpieť sprístupnením daných odkazov alebo v spojitosti s informáciami, obsahom, tovarom alebo službami, ktoré sú im poskytnuté danými webovými stránkami.

 

8. Zmena týchto podmienok

 

YTMP3.com je oprávnená hocikedy zmeniť alebo nahradiť obsah podmienok používania, s alebo bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Nové podmienky sa stanú uplatniteľné v okamihu ich zverejnenia na webovej stránke a nemajú spätný účinok.

 

Akákoľvek zmena, bez ohľadu na to, aká je závažná, ako aj nahradenie podmienok používania závisí od absolútneho uváženia spoločnosti Mandarine International S.A.

 

Prosíme ťa, aby si pravidelne preveroval a čítal tieto podmienky, majúc na zreteli skutočnosť, že akékoľvek zmeny sa budú uplatňovať okamžite od chvíle ich zverejnenia na webovej stránke. Používanie webovej stránky po tom, čo tieto zmeny boli zverejnené, bude pokladané za tichý súhlas so zmenami.

 

9. Rozhodné právo

 

Návštevou webovej stránky používateľ súhlasí s tým, že akýkoľvek spor zo súdneho hľadiska podlieha súdnym inštanciám v Bukurešti, v Rumunsku.

Rozhodným právom je zákonodarstvo v Rumunsku, ako aj medzinárodné právne dohovory týkajúce sa autorského práva, duševného vlastníctva a elektronického obchodu (Európske smernice týkajúce sa autorských práv, duševného vlastníctva a elektronického obchodu, Zmluvy WIPO a akékoľvek iné uplatniteľné zmluvy, dohovory a dohody, ktoré Rumunsko podpísalo, alebo ku nim pristúpilo).

 

Niektoré z týchto ustanovení by mohli byť nezlučiteľné so zákonmi v tvojej krajine, preto ťa prosíme, aby si sa informoval o predpisoch v tvojej krajine.

 

10. Reklamácie/Asistencia

 

Kvôli akýmkoľvek otázkam, pochybnostiam, sťažnostiam, návrhom týkajúcim sa webovej stránky alebo služby poskytovanej YTMP3.com, ťa prosíme, aby si nás kontaktoval na e-mailovej adrese: [email protected]

 

Posledná aktualizácia: 16. 12. 2016