Uslovi Korišćenja YTmp3.com

 

1. O YTMP3.com

 

YTMP3.com je veb stranicu u vlasništvu kompanije MANDARINE INTERNATIONAL S.A., akcionarsko društvo sa adresom sedišta na Ulica Academiei broj 28-30, u Bukureštu, 8i sprat, sektor broj 1, Bukurešt, Rumunija, registriovana u Agenciji za Privredne Registre brojem J4/8533/2016, sa PIB 36225888, društva koja ima pod upravom i u vlasništvu YTMP3 com.

 

YTMP3.com omogućava njihovim krajnjim korisnicima, besplatno, jedini konvertor koji ponudi mogućnost konvertovati video zapise u mp3 formatu, pod uslovima izričito predviđene na ovu stranicu, Uslovi Korišćenja.

 

Imajući u vidu da je upotreba YTMP3.com zahteva da ste prihvatili Uslove Korišćenja i takođe ste pridražavali gore namenute uslove, naša preporuka je da izdvojete dovoljnu količinu vremena tako da pažljivo čitate ovu stranicu, Uslovi Korišćenja. Takođe, naša preporukaje da pristupite i stalno pročitate ažuriranu verziju ovih Uslova Korišćenja za YTMP3.com.

 

Ovi uslovi primenjuju se bez obzira na uređaj koje koristite za pristup veb stranice YTMP3 (uključujući na desktopu, na laptopu ili mobilnom pregledniku, na digitalnoj televiziji, na ličnom računaru automobila, na prenosivnim digitalnim uređajima i bilo kojim uređajima ili tehnologijama sada usvojene ili u budućnosti razvijene).

 

YTMP3.com ne hostuje bilo koji od datoteka koga ste koristili sa Konvertorom. URL koji ste prebacili biće sačuvan samo za period vremena dok se dešava pretvaranje zapisa i ako to bude potrebno tokom razvoja pojednih statističkih postupaka, sa jedinim ciljem da se naše usluge optimiziraju.

 

2. Definicije

 

"Sadržina YTMP3.com": obuhvata, bez ograničenja, bilo kojit tekst, grafiku, izgled stranice, logo u stranici, slike, audio datoteke, filmove ili druge slike u pokretu, detalji koji se pojavljuju privremeno ili trajno na veb stranici, detalji o proizvodima ili softveru, objavljeni ili postojeći u sajtu za krajne korisnike i takođe proizvode nabavljene veb stranicama.

 

"Trade markove, zaštitni znakovi": to znači trgovačke marke, logove i trade markove za usluge, (bez obzira da su registrovane ili ne) ali koje su prikazane na veb stranici.

 

"Autorsko pravo": pravo da bude usvojen kao jedini autor dela, imajući moralna prava i imovinska prava, predviđene zakonom broj 8/1996, u odnosu na autorskom pravu i na srodnom pravu, i takođe na ovim međunarodnim konvencijama kojim je Rumunija pridržavala i dogovorene odredbe u okviru ovoga.

 

"Konvertor": neka vrsta softvera koji ima sposobnosti da konvertuje audio zapise u bilo kojem formatu, po vašem izboru (na primer od FLAC na MP3). U večini slučajeva, program izaberi parametre za kodiranje za svaki format od ciljne datoteke tako da dobije kvalitet zvuka.

 

3. Opšti uslovi za korišćenje veb stranicu

 

YTMP3.com omogućava i daje dozvolu za koriščenje proizvoda / usluga od veb stranice samo sa poštovanjem ovih uslova. Pristupanje i koriščenje veb stranice YTMP3.com je izvršeno pod okriljem ove uredbe i obe su prilagođene njihovom odobrenjem i slaganjem. Regulativne mere su primenljive za sve one koji žele da pristupi ili da koristi veb stranicu.

 

Da bi koristili usluge stavljene na raspolaganje na veb stranici, vi bi trebali da imate poslovnu sposobnosti da pridržite uslovima YTMP3.com ili da imate roditeljsku saglasnost i na taj način možete da posetite taj veb stranicu, pod njihovom nadzorom i ovlašćenja.

 

Pristupanjem i koriščenjem YTMP3.com veb stranici, dajete kompletnu i bezuslovnu saglasnost da ćete u potpunosti i bez izuzetka biti u skladu sa svim propisima predviđenim Uslovim Korišćenjem veb stranice YTMP3.com. Ako ne prihvatite, delimično ili u potpunosti odredbe uključene na Uslovi Korišćenja sajtova YTMP3.com ili u slučaju kad ste pogrešno kliknuli na veb stranicu, bez nameru prihvatanja Uslove Koriščenje YTMP3.com, molim vas da trenutno nastupite veb stranicu i da ne koristite proizvode YTMP3.com.

 

Gosti imaju slobodni i neogranični pristup na veb stranici i su nadležni da koriste veb stranicu i ciljnu datoteku posle konverzije, u skladu sa odredbama Uslova YTMP3.com i samo sa poštovanjem odgovarajućeg zakonskog odredba, onoga usvojena na međunarodnim konvencijama, samo za ličnu, a ne za komercijalnu upotrebu, bez kršenja legitimnog prava i interesa trećih lića.

 

YTMP3.com predstavlja "samostalan" proizvod, samo za ličnu upotrebu i ne može da bude upotrebljen, iskopiran, raspodeljen, poslat, objavljen, prodat ili licenciran nana bilo koji način drugačiji nego onaj predviđen na sadašnjim uslovima, ili u druge svrhe i bez YTMP3.com prethodne napisane saglasnosti. Konvertor YTMP3.com (stranica za veb administratora) može biti upotrebljen drugim veb stranicima koje žele direktno upotrebiti ovaj besplatni online program.

Vaš pristup na YTMP3.com može se odmah ograničiti ili suspendovati, bez nikakve prethodne obaveštenje, bez obrazloženja našoj odluci, na bilo koji način, u slučaju da su ikakve odredbe ovih Uslova prekršene.

 

Imajući u vidu da je ova usluga besplatna, vlasnik i administrator veb stranice YTMP3.com može odlučiti olaganje ili ukidanje usluga YTMP3.com, bez nikakve prethodne formalnosti ili procedura, bez obaveštenja, jednostrano i bezuslovno. Takođe, on može jednostrano, bez prethodnog razloga i prema njegovom voljom, da odbaci pravo za koriščenje bilo kojeg krajnjeg korisnika na stranici YTMP3.com i/ili na upotrebi konvertora.

 

Nikakvu perturbaciju koriščenja veb stranicu nije dozvoljenu trećim licima, niti slanje virusa ili drugačijeg elemenata na serveru ili veb stranicu, sve ono što može oštetiti dobro funkcionisanje veb stranicu. Pokretanje ili koriščenje ikakvih informacionih sistema je zabranjena, uključujući, ali bez ograničenja na "boti", "roboti za pretraživanja","offline čitatelja" ili bilo kojeg sistema za dostupnosti veb stranicu na taj način da sistem bi mogao slati, na određenom periodu vremena, više zahteve od onoga šti znači normalni broj zahteva koji bi jedini čovek mogao poslati istovremeno, koriščenjem klasičnu veb pregledniku. Skup podataka ili privatne informacije za identifikacije je zabrabjena na veb stranici YTMP3.com, a zabranjeno je i koriščenje sisteme za komunikaciju na veb stranici, za komercijalne ciljeve (kad god je to slučaj).

 

Koriščenjem veb stranicu, obavezno je da ne anulirate, deaktivirate ili intervenirate na sistemima za bezbednosti veb stranice ili na tim sistemima koji zabranjuju upotreba ili kopiju nekih od elemenata koje pripadaju veb stranici ili koje nameću ogranićenja što se tiče koriščenje veb stranice.

 

4. Pridržavanje zakona, prava trećih lica i intelektualne svojine.

 

YTMP3.com omogućava i stavlja na raspolaganje krajnjeg korisnika jedan Konvertor koji će ljude koristiti na njegovu sopstvenu i isključivu odgovornošću, na taj način da neče biti usiljena od prava trećih lića. Konvertor može biti upotrebljen samo da konvertujete video zapise koji sadržaju informacije za koje korisnik ima zakonsko pravo da koristi i za koje preuzimanje, konvertovanje i koriščenje ne postoje zakonske ograničenje (kao na primer preuzimanje ili konvertovanje svoju video zapisu, onaj koji pripada krajnjeg korisnika, preuzimanje ili konvertovanje video zapisu u ovom slučaju kada je bio pravo koriščenja preneto od strane autora, preuzimanje ili konvertovanje video zapisu u skladu sa izuzecima predviđene tačkom 33 od Zakona broj 8/996 o autorskom pravu i o srodnom pravu, preuzimanje ili konvertovanje video zapisu za obrazlovne svrhe, u granicama i poštovanjem pravila i propisa izričito predviđene zakonom). Konvertovane faijlove mogu biti upotrebljene samo za lične ciljeve i bez obzira na okolnosti, ne za komercijalne ciljeve, u tom smislu korisnik nemajuči pravo da javno objavi sadržaj mp3 zapisu koju ste konvertovali, u nikakvim slučajevima ili način.

 

YTMP3.com zabrani razvoj nelegalnih aktivnosti upotrebom veb stranici, ukčjučujući aktivnosti koji su u povredu sa određenih prava intelektualne svojine. Zabranjeno vam je da konvertujete datoteka, sa YTMP3.com, koju zadrže nelegalne informacije, ili koju su bile dobijene u povredu pravila, koju su u suprotnosti sa odredbama sporazuma ili sa autorskom pravu drugih osoba. Ikakvo kršenje ovih uslova podrazumeva svoju isključivu odgovornost pred zakonom.

 

Molim vas da budete sigurni što se tiče fajlove koje ste poslali veb stranici (za koriščenju Konvertora ili za bilo koje druge svrhe) da niste prekršili prava intelektualne svojine ili bilo koja druga prava trećih lica. Slanjem bilo kakvog informacija na veb stranici YTMP3.com (za koriščenje Konvertora ili za druge ciljeve), preuzete od drugih veb stranica, biće urađena s poštovanjem i prihvaćenjem uslovima ove stranice što se tiče autorskog prava i korišćenja pojedinih informacija. Molim vas da pročitate i da sledite instrukcije i uslove, tako i ikakvi dokumenti koji reguliše uslove za koriščenje pojedinih veb stranica, drugačije vi ćete isključivo snositi odgovornost za svaku štetu, uklučujući za kršenju tuđih prava vlasništva i intelektualne svojine i bićete odgovorni tako da i sankcije biste mogli da primite. Pravni propisi na kojima možete da uzimate informacije i sadržaj od druge veb stranice mogu da se razlikuju po državu korisnika ili po pravila primenljiva za vlasnika izvorne veb stranice. Obavezno je da biste informisani u vezi sa zakonskin propisma i da ih se pridržavajte.

 

Krajni korisnik će snositi odgovornost za sve njegove radnje u vezi sa preuzetom podacima sa veb stranice trećih lica, koja se posle odbaci na YTMP3.com. U svakom slučaju na koju autorske prave pripadaju trećem licom, uslovi za koriščenje i postavljanje materijale treba da budu dogovoreni sa vlasnikom prava nad preuzimanje/slanja sadržaju na ili od veb stranici. Krajni korisnik je odgovorna strana što se tiče zakonitost načina na koju se koristi YTMP3.com . YTMP3.com. nabavi samo tehničku platformu, deljujući isključivo kao dobavljač tehničkog proizvoda u oblasti IT-a. YTMP3.com. nije odgovoran na nikakvoj način prema korisnika, niti prema ikakvih trečih lica u vezi sa pravnom prirodom informacije dostavljene za konverzije ili za način na koji se koristi ove informacije.

 

Koriščenje konvertora YTMP3.com, bez saglasnosti sa pravilima i propisima koji su na snazi, naročito na ovima u vezi sa intelektualnom svojinom, imaće za posledicu automatski prekid prava koja su vam ustupljena i ponudena usluga, bez prethodnog obaveštavanja, ako bismo informisani da ste nastavili sa takve prakse.

 

Veb stranicu YTMP3.com i njihov sadržaj, programi, žigove, logove, grafiku, tekstovi, audio ili video zapise, slike, zaštitni znakovi, softver i baze podataka, tako i bilo koje druge materijale sa veb stranice su regulisane i zaštićene autorskom pravu i su u vlasništvu Mandarine International SA ili njegovih partnera.

 

Veb stranica i njegov sadržaj su regulisani i zaštićeni od Rumunskog zakona u vezi sa autorskom pravu i od međunarodnog zakona, primenljiva na slučaju autorkom pravu. Koriščenja logo-a YTMP3.com i drugih žigova preduzeče Mandarine International SA ili bilo kakvog udruženja sa imenom YTMP3.com ili Mandarine International S.A. je zabranjena bez našeg prethodnog pisanog pristanka.

 

Neovlašćeno kopiranje, kao i bilo koja druga izmena, popravka ili mijenjanje IT aplikacije koja je održavanje veb stranica aktivno su zabranjeni, bez prethodne saglasnosti vlasnika autorskog prava na aplikaciju.

 

U slučaju da smatrate da je vaš autorska prava je bila prekršena lošeg korišćenja veb stranice, mi vam predlažemo da nam pošaljete obaveštenje u kome bi trebalo da mu dajete znak o ovom kršenju svojih vlasničkih prava, da dostavite sve tačne informacije u vezi sa nezakonite upotrebe i dokaz pokazavši da se odgovarajuće kršenje odnosi na na kršenju svojih prava. Obaveštenje mora biti sastavljena od informacije koje omogučavaju i sadržaju informacije za identifikaciju iskopiranog dela, veb stranice ili link-ovi dokazajući veb lokaciju odakle vi tvrdite da je informacija bila uzela, dokazi koji kratko ali i ubedljivo potvrđuju svoj zahtev ili da vi ste ovlašćeni da delujete u ime pravnog vlasnika autorskih prava i takođe izjave pod zakletvom gde potvrđujete da vi ste svesni i preduzete rizikom i takođe da snosite posledice u slučaju da ste delovali u lošem veri ili nezakonito. Obaveštenje biće poslate na adresu [email protected]

 

U slučaju da dobićemo obaveštenju kao što je opisano iznad administratora i / ili vlasnika YTMP3.com će podneti obrazac za identifikaciju korisnika koji je nezakonito koristio proizvod i da je samim tim prekršio tvrdila prava i će pokušati da blokira pristup tog korisnika za budućnosti.

 

5. Ograničenje odgovornosti

 

Ulaskom na YTMP3.com, utvrdite da koristite veb stranicu i da ste saglasni da budete obavezani ovim uslovima, kao da ste jedini odgovoran na slaganjem i da poštujete sve važeće zakone, propisa i zakona trećih lica i takođe uslova koji regulišu proizvode koji su za vama stavljene na raspolaganje preko ovom veb lokaciju.

 

YTMP3.com nije odgovoran za ponasanje krajnjeg korisnika, bez obaveze ili odgovornosti za štetu izazvan ovim korisnicima trećim licima, stavljajući na raspolaganje krajnjeg korisnika samo tehničke proizvode, sa uslovima za koriščenje, s poštovanjem kojima se obezbedi pridržavanje zakona i zakonsko pravo, kao i interese korisnika.

 

YTMP3.com , vlasnik/administrator veb stranicu, sva pravna lica i povezana lica, partnerske kompanije ili ove koje pripadaju istom grupu, partnerske kompanije koja je potpisala prethodni sporazum, zaposlene i drugi predstavnici Mandarine International S.A., koji su implicirali nabavljene ikakvog usluga na web stranici, uključujući razvoj i objavljivanje materiale na veb stranici, nisu odgovorni za štete, direkne ili indirektne, slučajne, posebne, štetu bilo koje prirode koja je povezano ili koji bi bio rezultat pristupanje ovog veb lokaciju, i njegovog sadržaj, čak ni u slučaju u kojem su prethodno obavešteni u pogledu mogućnosti ili stvarnog događanja takvog gubitka. Čak i više od toga, odgovornost YTMP3.com vlasništva / administratora ne može da se produži na zlonamerna upotreba, ili propust u skladu sa već nametnutih uslova.

 

YTMP3.com ni u kom slučaju neće biti odgovoran za štetu izazvala pristupanja veb stranici, uključujući za potencijalne viruse, ili i druge potencijalne destruktivne programe, koji donose štetu na računarima ili na druge elektronske uređaje u vlasništvu korisnika ili posetilaca veb stranice, niti za štetu izazvala pristupanja od mreža s čega je ova veb lokacija pristupala, ili za bilo koji drugi gubitak podataka. Pristupanje i koriščenje YTMP3.com se odvija pod ekskluzivnim odgovornošću krajnjeg korisnika.

 

YTMP3.com nije odgovoran za promene, privremenog zatvaranja usluga ili potpuno prekid svih usluga dostupne putem korišćenja veb stranice.

Što se tiče ove delove veb stranice koje zadržaju mišljenje kritičara, odgovornosću za ove mišljenje pripadaju u potpunosti njihovih pisaca. YTMP3.com je ovlaščena da ne koristi ni upotrebi ove mišljenje koje su u suprosti sa uslovim koriščenjem veb lokaciju ili koje donose štetu bilo koje vrste vlasnika YTMP3.com, partnera ili trećih lica.

 

YTMP3.com ne može da garantuje u nikakvom slučaju da usluge nabavljene preko veb lokacije biću neprekidne, isporučene na vreme, sigurne i bez greške. Svi materijali su objavljeni u tačno informativne svrhe i ne može da zameni, u primenljivim slučajevima, mišljenje stručnjaka.

 

YTMP3.com odbije bilo koju odgovornošću što se tiče garanciju za tačnost bilo kojih objavljenih informacija od trećih lica.

 

Ceo sadržaj ove veb lokacije, obrazovan, socijalno informativan i multimedijiski, kojima se pristupaju korisnici preko YTMP3.com je domaćin i dostavljen spoljnim veb stranicama i njihov sadržaj je dostupan javnosti. Ove veb stranice i njihovi prevoznici imaju odgovornosti za sadržaj koje stavljuju, nastave i / ili dostave , a YTMP3.com ne održava nikakve veze sa veb stranicama trećih strana i stoga, neće biti odgovoran za sadržaj objavljen od strane ovih veb lokacija, niti može kontrolisati njihov sadržaj.

 

6. Zaštita podataka i poverljivost. Snabdevanje informacije. Obrada ličnih podataka.

 

Običajno, naš veb lokaciju može da bude koriščena i bez ličnih podataka korisnika. Ako dostavite informacije, a ove su prikupljene, čuvane i upotrebljene (informacije kao ime, prezime, e-mejl adresu ili prebivalište) u našoj veb lokaciji, to če biti ispunjen u skladu sa zakonskim propisima Zakona 677/2001 za zaštitu ljudi u odnosu na protekciju ličnih podataka i slobodoj cirkulaciji ovoga.

 

YTMP3.com će čuvati sve informacije koje ubacite u trenutku registrovanje za koriščenju naših online usluga, naših usluga za pomoću klijente ili za korišcenju tehničku pomoču, i ovaj bi bilo trenutak kada posebno je da ćemo tražiti sa vama da popunite formulari na kojoj će biti uključen vaš ime i e-mail adresu. Ove informacije biću čuvane u nasoj bazi podataka.

 

Ova veb stranica koristi soptstvene kolačiće, kao i kolačiće od trećih lica, kako da bi imali bolje razumevanje vašim potrebama i za poboljšanje proizvoda i usluga koje nudimo, ali i da bi se ponuditi posetiocima bolje iskustvo pregledanja i usluge adaptiranje na lične potrebe. Vaši lični podaci mogu biti koriščeni tako da pojednostavi YTMP3.com i da budu usluge adaptiranje na lične potrebe, kao i za koriščenju u marketinške svrhe.

 

Kolačiće trećih lica koja nađete na ovu veb lokaciju mogu biti mogu da pripadaju sledećim entitetima: Doubleclick.com, Facebook.com, Google Analytics, Google Adsense etc., tako i od korisnika usluge za oglašavanje, koje naša kompanija snabdeva, u određenom trenutku, korišćenjem veb stranici. Molimo da za više informacija o kompletoj listi kolačića pripadajući trećoj strani, pročitajte kompletan spisak objavljen pod nazivom "Politika kolačića". YTMP3.com nema pristup na ove kolačiće, niti može da ju kontroliše.

 

YTMP3.com će imati mogućnost slanja prikupljenih podataka sa drugim partnerom veb stranice, sa veb stranica koja pripadaju istoj grupi ili sa posebnih partnera.

Takođe, YTMP3.com imaće sposobnost da koristi vaše lične podatke kako da bi vas kontaktiramo i da možemo izmeniti lične podatke u cilju slanja informacija o specijalnim ponudama, promocijama, ili direktni marketing. U slučaju da više ne želite da budete kontaktirani ili želite da promenite informacije koje stavimo na raspolaganje u vezi sa vama, možete da direktono napravite zahtev na sledeću e-mail adresu: [email protected]

 

Bilo koja vrsta komunikacije ili materijala koji šaljete na našoj veb stranici, kao što su pitanja, komentari, sugestije ili sličnih takvih poruka biću nepoverljive i neću biti zaštićene propisima o zaštiti podataka. Takođe, YTMP3.com nije odgovoran za situacije na koje korisnik objavi ikakvu ličnu informaciju, kao iz sopstvene inicijative, u javnoj poruci, na veb stranici YTMP3.com .

 

7. Linkovi ka drugim stranicama (članak 15, zakon 365/2002)

 

Zabranjeno je da ubacite ili upotrebite linkove na ne-YTMP3.com veb lokacije, ili obrnuto bez prethodne napisane saglasnosti.

 

Veb stranica YTMP3.com može nuditi linkove na druge veb stranice trećih lica ili druge usluge, koji nisu pod vlasništvu, niti mogu da se kontroliše od strane administratora YTMP3.com. Korišćenje i pristupanje ovim linkovima vrši se u skladu sa voljom korisnika, a momenat kada su korisnici pristupili drugu veb lokaciju, oni podležu politikama koje regulišu tu veb stranicu. Molimo da imate u vidu i pročitajte uslove korišćenja i sve izjave o poverljivosti koji regulišu veb lokacije koje pripadaju trećim licima pre nego što ih koristite ili pre slanja lične podatke ili bilo kakve informacije na ili putem ovog veb stranici.

 

YTMP3.com ne drži kontrolu sa, niti je odgovoran za dostupnosti i zaštitu podataka tih veb stranica, njihov sadržaj, ili bilo koje kršenje autorskih prava, sistemi za bezbednosti s kojim rade, ako sadrže viruse ili ako su vam oštetili računar na bilo način, ili druge elektronske uređaje, ili mreža iz koje ste pristupili veb lokacije iz, ili bilo koji drugi gubitak podataka.

 

Istovremeno, YTMP3.com ne može biti odgovoran za vrstu proizvoda koje unapređuju ove veb stranice, za komercijalne upotrebe ponudene ovim veb lokacijama, niti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji korisnici mogu pretrpeti pristupom te veze, ili u vezi sa informacijama, sadržaju ili usluge stavljene na raspolaganje tim veb lokacijama.

 

8. Promeniti uslove

 

YTMP3.com ima pravo da promeni ili da zameni sadržaj uslovih koriščenja, na ovoj lokaciji, u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja o tome. Nove uslove su primenljive u trenutku kad su objavljene na veb stranicu i nemaju retroaktivno dejstvo.

 

Svaka promena, bilo da je značajna ili ne, kao i čitav zamena uslove i odredbe je na potpunoj diskreciji preduđeće Mandarine International S.A.

 

Molimo da proverite i čitati ovi termini redovno uzimajući u vidu da će bilo koja promena biće primenljiva od trenutka kada su objavljene na veb stranici. Upotreba ove veb stranice nakon objavljena izmena predstaviću tihu saglasnost uslovima tih promena.

 

9. Važeći zakon

 

Pristupanje ovoj veb stranici, korisnik je saglasan da bilo koji nesporazum postoji, u smislu sudske revizije, to će biti pitanje nadležnosti sudove u Bukureštu, Rumunija.

Važeći zakon je rumunski zakon, kao i međunarodne odredbe o autorskim pravima, intelektualnu svojinu i e-trgovine (u evropskim smernicama o autorskim pravima, intelektualnu svojinu i e-trgovine/e-commerce, OMPI sporazume i sve druge prikladne sporazume i konvencije, koje Rumunija je potpisala ili koje je pridržavala).

 

Deo ovih odredba mogao biti neuskladivi sa zakonodavstvom u vašoj zemlji, prema tome tražimo od vas da postanete informisani u vezi sa zakonima u vašoj zemlji.

 

10. Reklamacije / Pomoč

 

Za sva pitanja ili ako biste u neizvesnosti, za žalbe i sugestije u vezi sa veb stranice ili usluga koje nudi YTMP3.com, molimo vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: [email protected]

 

Poslednje ažuriranje: 16. 12. 2016